Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Školská rada

Školská rada

Školská rada

Školská rada Základní školy a mateřské školy Třebíč, Na Kopcích 342 byla zřízena na základě §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada plní dle §168 školského zákona zejména tyto úkoly:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok,
  • projednává inspekční zprávy ČŠI,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na odvolání ředitele školy,
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Složení školské rady

předsedkyně Ivana Táborská zástupce pedagogických pracovníků

místopředseda Ing. Stanislav Tržil zástupce zákonných zástupců nezl. žáků

zapisovatelka Mgr. Lenka Hlaváčová zástupce pedagogických pracovníků

členka Naděžda Křehlíková zástupce zřizovatele

členka Naděžda Dobešová zástupce zřizovatele

členka Ivana Trojanová zástupce zákonných zástupců nezl. žáků


<< zpět