Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

1. A - třída s programem Začít spolu

1. A - třída s programem Začít spolu

V letošním školním roce 2020/21 otevíráme jednu první třídu, která bude pokračovat v programu Začít spolu. Třídní učitelkou je Mgr. Denisa Hudková, asistent pedagoga Markéta Maulová.

Na budoucí prvňáčky už čeká připravená třída, kde jsou označená centra aktivit a nejen to. Děti bude celý školní rok motivovat hlavní téma třídy s maskotem. Co to bude a kdo bude maskot? To se dozvíme 1. 9. 2020. Maskot také bude po seznámení s dětmi putovat na víkend ke každému žákovi a celá třída se tak v pondělním ranním kruhu dozví, co všechno maskot zažil.

Tak hurá a s úsměvem v úterý 1. 9. poprvé do školy.

více info

Koronavirové konzultace

Během měsíce září a října jsme připravili pro žáky „koronavirové konzultace“ z předmětů M, Čj a AJ. Dané konzultace se zaměří na zopakování látky z distanční výuky. Rádi bychom tak pomohli žákům v hladkém startu školního roku a navázání na nově probíranou látku. Konzultace jsou nepovinné a bezplatné. Aktuální termíny konzultací budou vypsány v aktualitách na webu školy vždy předem.

 

 

více info

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V PRVNÍ TŘÍDĚ

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V PRVNÍ TŘÍDĚ

Rodiče, kteří 1. září doprovázejí  svoje děti k slavnostnímu zahájení školní docházky, mohou společně se žáky do třídy.

Vzhledem k současné situaci a prostorovým možnostem tříd zvažte, prosím,  počet doprovázejících členů rodiny a použití roušky.

Po dobu měsíce září je možné prvňáčky přicházející do školy doprovodit do šaten, kde bude děti čekat paní učitelka nebo paní asistentka. Od 2. září budou žáci i rodiče 1. tříd pro ranní vstup do výuky (7.40 - 8.00) využívat levý vchod do školy, který bude složit jen jim. Při odchodu půjdou již společným hlavním vchodem.

Po dobu měsíce září je možné, aby rodiče doprovázeli svoje děti do ranní družiny a odpoledne si je tam osobně vyzvedávali.

Přejeme příjemný start prvního školního roku!

Více informací zde.

více info

Důležité informace - začátek školního roku

DŮLEŽITÉ INFORMACE - ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

PRVNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN

ÚTERÝ 1. 9. 2020

8.00 – 9.00:    slavnostní zahájení školního roku ve třídách (přítomnost rodičů umožněna pouze v prvním ročníku)

8.00 – 12.00:  školní družina

Obědy pro žáky zrušeny.

 

STŘEDA 2. 9. 2020

8.00 – 12.30:   Den třídního učitele

10.00:              konec vyučování 1. ročníku, oběd

11.30 – 13.00: oběd ve školní jídelně (učitel dozor u své třídy)

Konec vyučování a odchody na oběd:             2. – 4. roč.……….11.30

                                                                        5. – 7. roč.……….12.00

                                                                        8. – 9. roč.……….12.30

Školní družina: 6.00 – 7.45, 10.00 – 16.00

 

ČTVRTEK 3. 9. 2020

Výuka dle rozvrhu (1.A končí po 4. vyučovací hodině 11.40)

Adaptační den: 1. A, 6. A, 6. B

Školní družina: 6.00 – 7.45, 11.40 – 17.00

 

PÁTEK 4. 9. 2020

 - běžný provoz dle rozvrhu

 

Celý pedagogický sbor se už těší na všechny žáky!

Příjemný start do nového školního roku.

 

více info

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 VZHLEDEM KE COVID-19

Pohyb žáků v prostorách školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Žák po celou dobu pobytu ve škole minimalizuje kontakt se žáky jiných tříd.
 • Žák se o přestávkách bude zdržovat převážně ve své třídě.
 • Žák 1. stupně nesmí navštěvovat 2. stupeň a naopak.
 • Žák si v co nejkratším čase po příchodu do budovy školy důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Žák dodržuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 • Žáci se v prostorách školy nesmí shromažďovat a vytvářet skupinky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a školní řád.
 • Při přesunu tříd, pohybu na chodbách, návštěvě toalet či společných a venkovních prostor nesmí žáci navštěvovat jiné třídy, nesmí se scházet ve společných a venkovních prostorách se žáky z jiných tříd, nesmí bezdůvodně přecházet do jiného patra a nesmí se scházet na WC nebo v jiných prostorách školy.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Po skončení vyučování, nebo kroužku žák ihned opouští školu. Žáci se nesmí zdržovat a shlukovat v prostorách šaten.
 • V odborných učebnách (např. cvičná kuchyňka, učebna informatiky, učebna dílen, učebna VV, keramická dílna, posilovna) si žák po vstupu do učebny důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu v učebně.
 • Při podezření na možné příznaky COVID-19
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
  • Každou změnu zdravotního stavu (příznaky infekce dýchacích cest, nevolnost, kašel, teplotu) či zranění budou žáci okamžitě hlásit pedagogickému pracovníkovi.
  • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. Zákonný zástupce následně kontaktuje lékaře žáka a ten rozhodne o dalším postupu. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
  • V okamžiku, kdy se bude žák vracet po nemoci do školy odevzdá třídnímu učiteli "ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ" podepsané zákonným zástupcem. Formulář tohoto prohlášení je součátí souborů ke stažení.  

 Ve školní jídelně – výdej obědů

 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce (20 až 30 sekund teplou vodou) či použije dezinfekci na ruce.
 • Žáci při organizaci stravování  poslouchají pokyny pedagogických pracovníků a pracovníků jídelny.
 • Pokrmy vydává personál u okénka, a to včetně pití, salátů a příborů.
 • Každá třída má na oběd vyčleněn sektor ve školní jídelně.
 • V jídelně při odnášení použitého nádobí žáci mezi sebou dodržují rozestupy 2m. Pokud žák vidí, že u okénka na odkládání použitého nádobí je fronta, počká se svojí třídou, dokud nebude u okénka volno.
 • Po odevzdání použitého nádobí žák ihned opouští školní jídelnu nebo zůstává u svého oddělení školní družiny.
 • Žáci, kteří si budou chtít přidat jídlo, vyčkají, až bude u výdejního okénka volno.  Následně si mohou přidat s tím, že musí dodržovat mezi sebou rozestupy 2m.

Ve školní jídelně – bufet

 • Před vstupem do jídelny (bufetu) si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • Žáci při organizaci stravování v bufetu poslouchají pokyny pedagogických pracovníků a pracovníků jídelny.
 • V jídelně (bufetu) při výdeji jídla se žáci neshlukují a dodržují mezi sebou rozestupy 2m, u bufetu se nesmí míchat žáci z různých tříd.
 • Po nakoupení svačiny žák ihned opouští školní jídelnu a odchází do třídy.
více info

Vyzvedávání vysvědčení o prázdninách

Vyzvedávání vysvědčení o prázdninách

Žáci, kteří si nevyzvednou vysvědčení v pátek 26.6. 2020 dle našich  instrukcí níže, budou mít tuto možnost ještě:

 • ve středu   1.7. 2020  - 9 - 12h
 • ve středu 15.7. 2020  - 9 - 12h
 • ve dnech 25. - 28. 8. 2020 - 9 - 12h

Vysvědčení bude k dispozici na sekretariátu školy.

více info

Rozdávání vysvědčení 26.6. 2020

Dne 26.6. bude vydáváno vysvědčení od 8:00 do 8:45. Škola bude pro žáky otevřena od 7:40. Po vstupu do školy se každý žák samostatně odebere do třídy, kde na něj bude čekat třídní učitelka. Žáci, kteří nenavštěvovali dobrovolné konzultace nebo školní skupiny, musí předat třídní učitelce Čestné prohlášení o bezinfekčnosti. V 8:45 žáci odchází domů a již se nekonají žádné školní aktivity. 

Tento den nebude vydáván oběd.

Vysvědčení pro 9. ročníky bude probíhat ve Studiu Kopce a to tak, že 9.A bude mít předávání v 8:00 a 9.B v 9:00. U 9. ročníků bude přítomen třídní učitel, ředitel a zástupce.

více info

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků ve škole

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků ve škole

Ve čtvrtek 11. 6. 2020 proběhla schůzka rodičů budoucích prvňáčků s paní učitelkou Denisou Hudkovou. Paní učitelka rodičům nastínila program Začít spolu a informovala je o tom, co všechno pro jejich děti připravuje. Rodiče i děti se tak mohou těšit na projektové vyučování, exkurze, výlety, spaní ve škole, výuku metodou CLIL apod. Všem rodičům již byly informace také zaslány na jejich mailové adresy.

Setkání se účastnil i pan ředitel, paní zástupkyně a nechyběla ani paní vychovatelka budoucích prvňáčků a vedoucí školní jídelny. 

Veškeré informace budou ještě jednou a podrobněji rodičům i dětem předány v září první školní den a na společné třídní schůzce.

Užitečné odkazy:

https://www.zskopce.cz/budouci-prvni-trida-2020-2021/

https://www.zskopce.cz/budouci-prvni-trida-2020-2021/on-line-setkani-s-rodici-budoucich-prvnacku/

 

více info

Setkání rodičů budoucích prvňáčků ve škole

Ve čtvrtek 11. června 2020 v 17h se uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků přímo ve škole. Rodiče se dozví podrobné informace ohledně nástupu jejich dětí do první třídy od:

 • třídní učitelky
 • vychovatelky školní družiny
 • vedoucí vychovatelky školní družiny
 • vedoucí školní jídelny
 • vedení školy

 Z důvodu stále platných hygienických opatření ve školách bude schůzka v jídelně školy, do které lze vejít přímo zvenku.

Použijte tedy, prosím, zadní vchod od silnice a hřiště, cesta bude označena. (Pokud stojíte čelem k hlavnímu vchodu školy, je třeba ji zleva obejít.)

V případě, že se nebudete moci setkání zúčastnit, napište na email otiskova@zskopce.cz. Důležité informace vám budou poté zaslány na vámi uvedený email, najdete je také na našem webu                                

 

Mgr. Vladimíra Otisková

 

 

více info

Prázdninový provoz MŠ 2020

Vážení rodiče, kapacita naší MŠ na období letních prázdnin je již vyčerpána a další děti není možné přijímat.

 

 

Děkujeme za pochopení.více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  |  další >>
strana: 2 / 44   celkem: 436 záznamů