Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
O MŠ Kopce

Vzdělávací program

Celý program je postaven na třech základních rovinách:

1. Pohoda prostředí
2. Zdravé učení
3. Otevřené partnerství

Pohoda prostředí

Za hlavní cíl MŠ považujeme vytvoření klidného, radostného a podnětného prostředí. Pohoda prostředí není ovšem dána prostorami samými, ale pohodu prostředí vytvářejí lidé, kteří v tomto prostředí pracují a toto prostředí navštěvují. Chceme, aby se dobře rozvíjela komunikace mezi dětmi, mezi rodiči a školkou, jejich vzájemná spolupráce, aby práci vhodně doplňovaly relaxační aktivity. Chceme, aby prostor mateřské školy byl pro všechny příjemným, a napomáhal tak k vytváření vhodného klimatu uvnitř školy.

Zdravé učení

Pod pojmem zdravé učení si představujeme:
Všestranný rozvoj osobnosti dítěte a mezilidských vztahů – ve věkově smíšeném kolektivu budeme posilovat smysl pro kamarádství, součinnost, přívětivost. Podporovat budeme spolupráci dětí, vzájemné respektování, ochotu pomoci. Každé dítě je pro nás jedinečnou osobností – budeme respektovat individuální a věkové zvláštnosti dětí.

Seznamování dětí s přírodou a ochrana životního prostředí – blízké okolí MŠ a ZŠ (les, pole, louka, sad) nabízí pro děti možnost pozorování dějů a změn v přírodě. Pobytu v přírodě budeme rovněž využívat ke sběru přírodnin, které budeme dále zpracovávat.

Péče o zdraví dětí – prostředí školy nabízí širokou škálu rozvoje osobnosti dítěte. Budeme usilovat o tělesný, duševní, rozumový, citový a mravní vývoj dětí. Povedeme děti k péči o své zdraví, k získávání základních hygienických návyků. Zařazováním různých metod a forem práce a relaxačních chvilek položíme základní kámen ke zdravému životnímu stylu dítěte.

Otevřené partnerství

V současnosti se základní škola chová jako komunitní škola. Je otevřena jak dětem regionu, tak i dospělým, kteří navštěvují například některé estetické a sportovní kroužky. Rozpracováním rozvoje programů pro volný čas a vytvářením podmínek pro otevřené diskuse o dění ve škole chceme i v MŠ Sluníčko navázat na tyto školní tradice.

Soubory ke stažení

 

 


<< zpět