Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Přípravka pro budoucí školáky

 


 

Setkání budou probíhat pod vedením učitelek z 1.stupně, které mají připravený rozmanitý a zábavný program. Některé schůzky obohatí svým vedením vychovatelky ze školní družiny nebo učitelky z naší mateřské školy.

Činnost dětí bude probíhat za přítomnosti rodičů, kteří budou více či méně zapojeni do připravených aktivit.

 

Každá lekce obsahuje:

  • Grafomotorickou část
  • Procvičování  dílčích funkcí (zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, matematické představy apod.)
  • Další činnost napodobující vyučovací předměty s různými formami a metodami práce (český jazyk, matematiky, hudební výchova, keramika, tělocvik apod.)
  • Zadání domácího úkolu (grafomotorika a procvičování dílčích funkcí)

Náš program je obohacen dvěma přednáškami:

  • 29. 11. 2018 - speciální pedagog Mgr. Hana Otevřelová, která vysvětlí podstatu  školní zralosti formou přednášky pro rodiče.
  • 28. 2. 2019 -  školním speciální pedagog Mgr. Lenka Hlaváčová opětovně osvětlí  školní zralost v souvislost s přípravu na zápis, také seznámí se svou péčí na naší ZŠ a MŠ.

(Děti budou mít po celou dobu přednášek svůj program.) 

Termíny:

 4.10., 8.11., 29.11., 13.12., 10.1., 7.2., 28.2., 14.3., 28.3., 25.4., 10.5., 31.5.    

 

Těšíme se na budoucí prvňáčky a jejich rodiče!

 

V případě potřeby neváhejte kontaktovat Mg. Vladimíru Otiskovou, otiskova@zskopce.cz, tel. 568 606 102


 


více info

1.setkání - 4.října 2018

První setkání bylo uvedeno a představeno v prostorech ŠKOLNÍHO KLUBU Mgr. Vladimírou Otiskovou, která přivítala rodiče, vysvětlila účel pravidelného setkávání rodičů, seznámila se strukturou jednotlivých lekcí. Nastínila také význam grafomotorické části, procvičování dílčích funkcí a dalších činností, které se budou pravidelně opakovat. Rodičům byly představeny paní učitelky (Mgr. Iveta Petráňková, Mgr. Ivona Špačková), které program tohoto dne vedly. Po úvodní části se děti s rodiči přesunuli do třídy 1. A, kde je čekal program motivovaný podzimním ročním obdobím. Stěžejní činnost se zaměřila na procvičování zrakové paměti. Rodiče se mohli inspirovat atraktivní hrou „CO CHYBÍ?“, kterou mohou jednoduše provádět v domácím prostředí. Grafomotorická část začala názorným vysvětlením správného sezení a úchopu psacího náčiní. Poté si děti za pomoci rodičů zkusily nakreslit vodorovné a svislé čáry motivované tvorbou plotu. Dětem byl zadán domácí úkol, který procvičí výše uvedený grafomotorický prvek, rodiče byli názorně instruováni, aby dětem mohli vytvořit co nejlepší pracovní podmínky. V závěru setkání byli děti s rodiči provedeni po budově školy, kde si zahráli jednoduché hry nebo vyzkoušeli rozmanité činnosti (relaxovna, jídelna, tělocvična, studio Kopce, počítačová, učebna, hudebna, apod.). Celá lekce probíhala v příjemné a přátelské atmosféře.

více info

2.setkání - 8. listopadu 2018

Druhé setkání bylo opět uvedeno ve stejných  prostorech Mgr. V.Otiskovou, kde přivítala rodiče a krátce instruovala nově příchozí děti s jejich rodinami. Byl stručně nastíněn program tohoto setkání motivovaného zvířetem KOČKA, zdůrazněna důležitost sluchové analýzy a syntézy. Rovněž byl oznámen další grafomotorický prvek – horní a dolní oblouk s kruhem.  Poté se děti s jejich rodiči přesunuli do třídy II.A, kde program vedly  paní učitelky z 1.stupně. Po krátkém seznámení v kruhu velmi silně motivačně zapůsobily originální zvuky zvířat z nahrávky, které měly děti poznávat. Rodiče mohli vidět, jak atraktivně lze rozvíjet sluchové vnímání dětí. Další program byl motivován kočkou, jejím specifickým pohybem a zvukem, rozvíjel hrubou a jemnou motoriku. Potom se program přesunul do lavic, odkud děti podle obrázků zvířat z tabule procvičovaly poznávání první a poslední hlásky ve slově, hláskovou analýzu a syntézu a určování slabik vytleskáváním. Rodičům byla zdůrazněna důležitost zvládnutí této dovednosti jako předpokladu úspěšného čtení a psaní. Byly jim nabídnuty možnosti v jakých hrách nebo činnostech toto procvičovat. Závěrečná část celého setkání patřila grafomotorice a nácviku horního a dolního oblouku s kruhem, všechny tyto prvky děti nalezly na jednoduchém obrázku kočky. V rámci grafomotrické části byli rodiče podrobně a názorně informováni o správném držení tužky, sezení a dalších podmínkách správného kreslení a psaní.  Na konci lekce paní učitelky zadaly úkol na domácí procvičování a nálepkou odměnily úkol z prvního setkání. Celá lekce probíhala v přátelské a klidné atmosféře.

více info
strana: 1 / 1   celkem: 3 záznamů