Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Přípravka pro budoucí školáky

 


 

Setkání budou probíhat pod vedením učitelek z 1.stupně, které mají připravený rozmanitý a zábavný program. Některé schůzky obohatí svým vedením vychovatelky ze školní družiny nebo učitelky z naší mateřské školy.

Činnost dětí bude probíhat za přítomnosti rodičů, kteří budou více či méně zapojeni do připravených aktivit.

 

Každá lekce obsahuje:

  • Grafomotorickou část
  • Procvičování  dílčích funkcí (zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, matematické představy apod.)
  • Další činnost napodobující vyučovací předměty s různými formami a metodami práce (český jazyk, matematiky, hudební výchova, keramika, tělocvik apod.)
  • Zadání domácího úkolu (grafomotorika a procvičování dílčích funkcí)

Náš program je obohacen dvěma přednáškami:

  • 29. 11. 2018 - speciální pedagog Mgr. Hana Otevřelová, která vysvětlí podstatu  školní zralosti formou přednášky pro rodiče.
  • 28. 2. 2019 -  školním speciální pedagog Mgr. Lenka Hlaváčová opětovně osvětlí  školní zralost v souvislost s přípravu na zápis, také seznámí se svou péčí na naší ZŠ a MŠ.

(Děti budou mít po celou dobu přednášek svůj program.) 

Termíny:

 4.10., 8.11., 29.11., 13.12., 10.1., 7.2., 28.2., 14.3., 28.3., 25.4., 9.5., 30.5.    

 

Těšíme se na budoucí prvňáčky a jejich rodiče!

 

V případě potřeby neváhejte kontaktovat Mg. Vladimíru Otiskovou, otiskova@zskopce.cz, tel. 568 606 102


 


více info

1.setkání - 4.října 2018

První setkání bylo uvedeno a představeno v prostorech ŠKOLNÍHO KLUBU Mgr. Vladimírou Otiskovou, která přivítala rodiče, vysvětlila účel pravidelného setkávání rodičů, seznámila se strukturou jednotlivých lekcí. Nastínila také význam grafomotorické části, procvičování dílčích funkcí a dalších činností, které se budou pravidelně opakovat. Rodičům byly představeny paní učitelky (Mgr. Iveta Petráňková, Mgr. Ivona Špačková), které program tohoto dne vedly. Po úvodní části se děti s rodiči přesunuli do třídy 1. A, kde je čekal program motivovaný podzimním ročním obdobím. Stěžejní činnost se zaměřila na procvičování zrakové paměti. Rodiče se mohli inspirovat atraktivní hrou „CO CHYBÍ?“, kterou mohou jednoduše provádět v domácím prostředí. Grafomotorická část začala názorným vysvětlením správného sezení a úchopu psacího náčiní. Poté si děti za pomoci rodičů zkusily nakreslit vodorovné a svislé čáry motivované tvorbou plotu. Dětem byl zadán domácí úkol, který procvičí výše uvedený grafomotorický prvek, rodiče byli názorně instruováni, aby dětem mohli vytvořit co nejlepší pracovní podmínky. V závěru setkání byli děti s rodiči provedeni po budově školy, kde si zahráli jednoduché hry nebo vyzkoušeli rozmanité činnosti (relaxovna, jídelna, tělocvična, studio Kopce, počítačová, učebna, hudebna, apod.). Celá lekce probíhala v příjemné a přátelské atmosféře.

více info

2.setkání - 8. listopadu 2018

Druhé setkání bylo opět uvedeno ve stejných  prostorech Mgr. V.Otiskovou, kde přivítala rodiče a krátce instruovala nově příchozí děti s jejich rodinami. Byl stručně nastíněn program tohoto setkání motivovaného zvířetem KOČKA, zdůrazněna důležitost sluchové analýzy a syntézy. Rovněž byl oznámen další grafomotorický prvek – horní a dolní oblouk s kruhem.  Poté se děti s jejich rodiči přesunuli do třídy II.A, kde program vedly  paní učitelky z 1.stupně. Po krátkém seznámení v kruhu velmi silně motivačně zapůsobily originální zvuky zvířat z nahrávky, které měly děti poznávat. Rodiče mohli vidět, jak atraktivně lze rozvíjet sluchové vnímání dětí. Další program byl motivován kočkou, jejím specifickým pohybem a zvukem, rozvíjel hrubou a jemnou motoriku. Potom se program přesunul do lavic, odkud děti podle obrázků zvířat z tabule procvičovaly poznávání první a poslední hlásky ve slově, hláskovou analýzu a syntézu a určování slabik vytleskáváním. Rodičům byla zdůrazněna důležitost zvládnutí této dovednosti jako předpokladu úspěšného čtení a psaní. Byly jim nabídnuty možnosti v jakých hrách nebo činnostech toto procvičovat. Závěrečná část celého setkání patřila grafomotorice a nácviku horního a dolního oblouku s kruhem, všechny tyto prvky děti nalezly na jednoduchém obrázku kočky. V rámci grafomotrické části byli rodiče podrobně a názorně informováni o správném držení tužky, sezení a dalších podmínkách správného kreslení a psaní.  Na konci lekce paní učitelky zadaly úkol na domácí procvičování a nálepkou odměnily úkol z prvního setkání. Celá lekce probíhala v přátelské a klidné atmosféře.

více info

3.setkání - 29. listopadu 2018

Třetí setkání bylo zahájeno stejným způsobem a ve stejných prostorech opět Mgr. V. Otiskovou, stručně nastínila program pro děti, který byl motivovaný nadcházejícím adventem, procvičil prostorovou orientaci (nahoře/dole, vpravo/vlevo) a představil šikmé čáry jako další grafomotorický prvek. Rodičům byl tentokrát nabídnut workshop pro rodiče předškoláků vedený Mgr. Hanou Otevřelovou – speciálním pedagogem.

Program pro děti ve třídě II.A  vedený učitelkami 1.stupně začal recitací a zpěvem básniček a písniček s vánoční a mikulášskou tematikou. Prostorová orientace byla procvičena na tabuli, kde byly různé vánoční ozdoby umístěné ve čtyřech obdélnících, děti ukazovaly co je vpravo nahoře, vlevo dole atd. Grafomotorické cvičení probíhalo prostřednictvím spojování teček, které následně vytvořily stromeček a hvězdu. Podobný úkol byl také zadán na domácí procvičování. Na závěr si děti z papíru vytrhaly zvoneček, čímž procvičily jemnou motoriku. I když tentokrát nebyli rodiče přítomni, z pracovního listu, domácího úkolu i vytrhaného zvonečku mohou načerpat náměty na domácí procvičování.

Workshop (beseda) se speciálním pedagogem probíhala ve speciálních prostorech školy – Studio Kopce. Rodičům byla přiměřeně a názorně přestavena problematika školní zralosti, podrobně vysvětleny jednotlivé dílčí funkce, jejichž zvládnutí je předpokladem úspěšného zahájení i průběhu školní docházky. Rodiče si mohli prakticky vyzkoušet činnosti, které běžně provádí děti, poté jim byl vysvětlen jejich význam a zároveň důsledky nedostatečně rozvinuté úrovně jednotlivých funkcí. Celá akce probíhala v přátelské a uvolněné atmosféře, rodiče strávili poučný a zároveň přiměřeně zábavný podvečer.

více info

4. setkání – 13.prosince 2018

Čtvrté setkání proběhlo ve stejném režimu jako tři předchozí, bylo zahájeno ve školním klubu, stručně představen program. Tentokrát byl motivován adventním časem, který je pro děti velmi atraktivní. Cílem lekce bylo procvičit řeč z hlediska výslovnosti i slovní zásoby a představit další grafomotorický prvek „houpačka“, který se velmi hodil k tématu, protože děti kreslily vánoční stromeček. Také se naučily básničku, kde byl kladen důraz na správnou artikulaci. Poté si zahrály hádankovou hru, kde si losovaly z obálky obrázek dárku, který formou hádanky pro ostatní popisovaly. Rodiče mohli být dětem nápomocni a zároveň získali nápad na zajímavé didaktické hry využitelné pro celou rodinu. Velmi dobře relaxačně zapůsobila básnička s pohybem a následně anglická písnička, obě procvičily hrubou i jemnou motoriku, což děti připravilo na grafomotorickou část. Tam děti obtahovaly a potom samostatně kreslily obrys vánočního stromečku. Závěr opět patřil domácímu úkolu, jehož náplní je dozdobení vánočního stromky podle instrukcí, které mají dětem přečíst rodiče. Celé setkání probíhalo v klidné a zároveň zábavné atmosféře podpořené velmi silnou motivací blížících se Vánoc.

více info

5. setkání – 10. ledna 2019

Páté setkání proběhlo podobným způsobem jako předešlá, při zahájení a nastínění programu Mgr. V. Otiskovou byla rodičům stručně zdůrazněna důležitost a smysl provádění některých prezentovaných činností v předškolním věku. Rodiče byli vybídnuti k pečlivému pozorování průběhu lekcí, které jim poskytují mnoho návrhů na hry a různé činnosti, které mohou s dětmi provádět v domácím prostředí. Taktéž jim byla zdůrazněna možnost se na cokoliv zeptat pedagogů během lekce nebo i po jejím skončení.

Celé setkání bylo motivováno zimou coby ročním obdobím. Z dílčích funkcí jsme procvičili zrakovou analýzu a syntézu a zrakové rozlišování, v grafomotorické části děti spojovaly tečky do kruhů a poté i samostatné tečky procvičovaly.

Na začátku byl jako vždy zkontrolován a odměněn domácí úkol z předešlé lekce, děti se naučily básničku, kterou doprovodily pohybem. V lavici vypracovaly list, kde měly přiřazovat totožné vločky ke stejné hromádce. Poté následovala práce ve dvojicích při skládání rozstříhaného zimního obrázku. Rodičům byla tímto prezentována prospěšnost podobných činností (skládanek), které mohou mít mnoho variant.

Grafomotorická část byla zahájena procvičením ruky při mačkání papírové koule z papíru, potom děti spojovaly tečku do tvaru sněhuláka a procvičovali je jako zrníčka pro ptáky v zimě. V závěru práce ve třídě byl zadán domácí úkol – dokreslení druhé poloviny sněhuláka. Po skončení lekce následovalo překvapení na chodbě před třídou, kde se mohly děti koulovat vlastnoručně vyrobenými koulemi z papíru. I toto setkání mělo příjemnou a pohodovou atmosféru.

 

více info

6.setkání – 7. února 2019

Setkání bylo zahájeno tradičně v prostorech školního klubu Mgr. Vladimírou Otiskovou, z důvodu nově příchozích dětí byly zopakovány některé organizační pokyny. Poté se děti společně s rodiči nebo prarodiči odebraly do třídy II.A, kde pod vedením učitelek z naší mateřské školy probíhal další program. Celý byl motivován ročními obdobími, dny v týdny, měsíci a dalšími časovými pojmy. Téma bylo vybráno v souvislosti s procvičováním orientace v čase. Z grafomotorických prvků byla procvičena spirála. Úvodní motivace a seznámení proběhlo v kroužku na koberci, děti měly dle poslechu písničky hádat, o čem si budou povídat. Další činnost spočívala v přiřazování obrázků a vět k jednotlivým ročním obdobím. Potom měly děti sdělit, kdy se narodily (mohly využít pomoc rodičů) a přiřadit svoje narození správnému ročnímu období. Následující činnost procvičovala režim dne, kdy bylo třeba seřadit obrázky podle časové posloupnosti. Grafomotorická část setkání využila list s lízátky tvořenými spirálami, které bylo třeba obtáhnout. Na konci lekce byl zadán domácí úkol v podobě rozstříhání obrázků a nalepení k jednotlivým ročním obdobím coby typicky vypadajícím stromům. Závěr setkání splnil relaxační funkci, děti si zahrály hru „Štronzo“, kdy mohly volně na motivační píseň tančit, jen při zastavení hudby se musely přestat hýbat. Všichni odcházeli s dobrou náladou. Několikrát v průběhu setkání byli rodiče instruováni a poučeni o důležitosti některých dovedností a návyků, byly jim nabídnuty možnosti, jak a co doma procvičovat, na co se zaměřit apod.

více info

7.setkání - 28. února 2019

Sedmé setkání se uskutečnilo ve stejném režimu jako předchozí, navíc byla pro rodiče uspořádána beseda s Mgr. L. Hlaváčovou – speciálním pedagogem školy. Z tohoto důvodu nebyli rodiče přítomni u lekce svých dětí. Ta byla motivována blížícím se jarním obdobím, o kterém si děti hned po seznámení povídaly. Děti se zájmem popisovaly jednotlivé znaky jara, byly postupně učitelkami směřovány ke zvířecí tematice. Na koberci si zahrály Kimovu hru na rozvoj zrakové  paměti, kdy pod šátkem byly schované obrázky zvířat. Tato činnost úzce souvisela s dílčí funkcí, která měla být procvičena – rozvoj zrakové diferenciace. Následující část lekce se věnovala rozvoji grafomotoriky – procvičení vlnovek v prostoru a poté na pracovním listu, k motivaci byly využity obrázky ryb a básnička. Pro zrelaxování si děti zahrály hru „Poznej zvíře“. Závěr setkání patřil znovu procvičování zrakové diferenciace – hledáním odlišných obrázků v řadě. Jako domácí úkol bylo zadáno kreslení svého oblíbeného zvířete.

Beseda rodičů se speciálním pedagogem proběhla v prostorách Studia Kopce. Rodičům byly podrobně vysvětleny požadavky na dítě, které se chystá k zápisu – vysvětlena školní zralost v co nejširší podobě s praktickým vysvětlením požadavků školy. Rodiče obdrželi praktické ukázky pracovních listů, které mohou pro přípravu na školu pro své dítě využít nebo se inspirovat. V závěru byly zodpovězeny dotazy rodičů. Celé setkání proběhlo v pohodové atmosféře ve skupině dětí i rodičů.

více info

8.setkání - 14. března 2019

Osmé setkání proběhlo pod vedením učitelek z naší mateřské školy. Měly za úkol připravit lekci, která by procvičila matematické představy a grafomotorický prvek lomené čáry - tzv. „pilu“. Jako motivace posloužila zvířata, což tematicky navázalo na předešlou lekci. Po úvodním seznámení v kruhu děti řešily hádanky se zvířátky, poté se snažily je dle různých kritérií třídit a řadit. Po krátké relaxační pohybové hře „Na zvířátka“ děti procvičovaly pojmy více – méně – stejně, dočítaly do určitého počtu a zopakovaly řadu čísel do 10. Následný program pokračoval Kimovou hrou „Šel jsem do ZOO a viděl jsem tam…“ a seznámením s písní s tematikou zoologické zahrady. V lavicích potom procvičovaly daný grafomotorický prvek – „zuby pily“. Závěrečná aktivita měla za úkol připomenout geometrické tvary a řadit je dle daných pravidel. Nakonec lekce byl jako obyčejně zadán domácí úkol.                    Rodiče měli během této lekce možnost se seznámit s alternativním výukovým programem Začít spolu. 

více info

9.setkání - 28. března 2019

9.setkání - 28. března 2019

Deváté setkání se uskutečnilo dílem pod vedením paní učitelky prvního stupně a dílem v keramické dílně s vychovatelkami školní družiny. Program ve třídě byl motivován prostředím rybníka, kde si děti zahrály na žabáky, řešily hádanky a procvičily další grafomotorický prvek – tzv. horní oblouk. Z dílčích funkcí bylo na programu sluchové vnímání, děti se snažily poznat hlásky v daných slovech. Polovinu času setkání strávily ve školní keramické dílně výrobou sluníčka. Rodiče se mohli zúčastnit prezentace programu Začít spolu s následnou besedou a diskusí. Všechny činnosti tohoto setkání proběhly v pohodové náladě.

více info
 1 2  |  další >>
strana: 1 / 2   celkem: 13 záznamů