Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Projekty školy

Archiv projektů 2011/2012

Projekt Comenius

Základní informace o projektu:
Naše škola opět podala ke schválení nový projekt Comenius. Pokud tento projekt bude úspěšný, budeme mít další možnost poznat život v ostatních zemích Evropské unie.

Co je cílem projektu?

Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.Co to pro naši školu znamená?

Žáci a učitelé mají možnost pracovat společně se zahraniční partnerskou školou na tématech, o která se zajímají a zlepšovat tak svoje dovednosti v týmové práci, společenských vztazích, plánování projektových aktivit, používání ICT (informačních a komunikačních technologií). Hlavní důraz je kladen na používání anglického jazyka, který bude sloužit jako hlavní prostředek dorozumívání mezi žáky a učiteli. Tento projekt by však měl umožnit i žákům studujícím jazyk německý, aby si ho v praxi vyzkoušeli.

Kdo se stane našimi partnerskými školami?

Našimi partnery pro spolupráci budou školy v Belgii, Německu a Rumunsku.

Jaký bude průběh projektu?
Vybraní žáci budou pracovat na projektu.
Činnosti v rámci projektu jsou:
- návštěva školy v Německu (listopad 2010)
- návštěva školy v Belgii (březen 2011)
- návštěva školy v Rumunsku (listopad 2011)
- návštěva naší školy z partnerských škol (březen 2012)·

Každý z žáků si založí osobní zápisník, kde bude zachycovat všechny zajímavé postřehy v průběhu celého projektu. V průběhu projektu budou probíhat i mini-jazykové kurzy pro zlepšení slovní zásoby. Výroba obrázkových „panelů", kde budou zachyceny okamžiky z celého projektu.

Podmínky účasti na projektu:
- budu se scházet s ostatními, kteří budou pracovat na
projektu
- budu aktivně pracovat na projektu (viz činnosti v rámci
projektu)
- zúčastním se návštěvy alespoň jedné ze zemí uvedených v předchozím odstavci (Pozn.: pro účast není nutné vyjet do všech zemí – vše bude záležet na počtu přihlášených žáků. Délka pobytu v jednotlivých zemích se bude pohybovat od 3 do 5 dnů.)

· Poznámka: veškeré náklady na výjezdy do zahraničí budou hrazeny z fondu Evropské unie, pro každého z účastníků je však nutná finanční spoluúčast 1000,- Kč (částka se bude vybírat v září 2010).

Více informací na katka.poulova@centrum.cz nebo na 568 606 111.

 

 

Termín realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

Výše finanční podpory: 163 200 Kč

 

 

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky.

 

 

Hlavním cílem projektu je podpora školních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 

Školní speciální pedagog
Mgr. Lenka Hlaváčová (tel. 568 606 109)
konzultace kdykoliv po telefonické domluvě

 

 • poskytuje poradenské služby žákům, zákonným zástupcům a pedagogům
 • provádí depistáž žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupracuje s pedagogy, zákonnými zástupci a školskými poradenskými pracovišti při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomáhá při integraci žáků se zdravotním postižením
 • zajišťuje metodické vedení asistentů pedagoga
 • zajišťuje speciálně pedagogickou činnost se žáky
 • pomáhá při řešení kázeňských a výchovných problémů
 • koordinuje činnost školního poradenského pracoviště

 

 

Folkový festival - Setkání na Kopci

Termín realizace: 18.5.2012

Příspěvek od města Třebíče: 10 000 Kč

Folkový festival Setkání na Kopci je akce poskytující kulturní vyžití široké veřejnosti nejrůznějšího věku. V roce 2012 se uskuteční již 10. ročník. Záměrem festivalu je představit široké veřejnosti folkové dění našeho regionu. Na květnovém setkání bude představeno mnoho začínajících, ale i regionálně známějších folkových a lidových písničkářů, jako Libor Štveráček, Láďa Langer, Pavel Pokorný, Kuspokon, Epy De Mye a další. Cílovou skupinu představují lidé všech věkových generací. Kromě profesionálních či začínajících umělců budou do folkového festivalu zapojeni žáci ZŠ Benešova, ZŠ Na Kopcích a ZŠ Kpt. Jaroše.

 

 

Rozvoj školních poradenských pracovišť

Základní informace o projektu:
Projekt realizovaný za podpory MŠMT
Doba realizace: červenec 2009 – červen 2011
Celkové náklady na projekt: 400 000 Kč
Příspěvek kraje MŠMT: 400 000 Kč

Speciální pedagog školy
Mgr. Lenka Hlaváčová (tel. 568 606 109)
konzultační hodiny středa 14 - 15, jinak po telefonické domluvě

 • ve spolupráci s třídními učiteli provádí depistáž žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • na základě vyšetření a doporučení školského poradenského pracoviště stanovuje individuální plán podpory žáka
 • realizuje individuální a skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnost, reedukaci, kompenzaci
 • v rámci vyučování i mimo něj vede na 1. stupni i 2. stupni dělené hodiny českého jazyka (1x týdně ve vybraných ročnících – hodina slouží k procvičení a upevnění učiva)
 • poskytuje speciálně pedagogické intervence a poradenské služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy
 • zajišťuje metodickou pomoc vyučujícím a metodické vedení asistentů pedagoga
 • pomáhá při řešení kázeňských a výchovných problémů žák
 • ve spolupráci s učitelkami MŠ připravuje děti předškolního věku na vstup do ZŠ
 • účastní se zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
 • koordinuje činnost školního poradenského pracoviště
 • spolupracuje s jinými institucemi (PPP, SPC, odborní lékaři, specialisté aj.)
 • vede dokumentaci žáků a administrativu

 

Spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Třebíč a se Speciálním pedagogickým centrem Jihlava.

 

Fotogalerie

 

 


<< zpět