Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Projekty školy

Archiv projektů 2012/2013

Projekt Comenius (2011/2013)

Název projektu: „A BLEND OF OUR CULTURAL PERCEPTIONS: LANGUAGES AT THE SERVICE OF CREATIVITY"

Zúčastněné země: ČR, Německo, Belgie

Popis projektu:

 • Naše škola se v loňském školním roce již podruhé zapojila do mezinárodního projektu Comenius, jehož cílem je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.
 • Účastníci projektu (přihlášení žáci 8. a 9. ročníků) pracují společně se zahraničními partnerskými školami v Belgii a Německu na různých tématech tak, aby zlepšili svoje dovednosti v týmové práci, společenských vztazích, plnění projektových aktivit a využívání informačních a komunikačních technologií.
 • Nejdůležitějším komunikačním jazykem mezi žáky a učiteli je angličtina, tento projekt by však měl umožnit i žákům studujícím jazyky německý a francouzský, aby si je v praxi vyzkoušeli. Samozřejmostí je i návštěva obou zmíněných partnerských škol.

Plánované aktivity:

 • návštěva školy v Německu (listopad 2011)
 • návštěva školy v Belgii (listopad 2012)
 • návštěva partnerských škol v naší škole (březen 2013)
 • každý z žáků si založí osobní zápisník, kde bude zachycovat všechny zajímavé postřehy v průběhu celého projektu
 • jazyková příprava – v průběhu projektu budou probíhat i mini-jazykové kurzy pro zlepšení slovní zásoby
 • výroba informačních panelů, kde budou zachyceny okamžiky z celého projektu
 • další aktivity, které budou určeny v průběhu projektu

Internetové stránky projektu: www.com-in-use.euweb.cz

Kontakt: Mgr. Kateřina Poulová (poulova@zskopce.cz, 568606111)

Pozn.: ZŠ a MŠ Na Kopcích obdržela grantovou podporu v rámci Programu celoživotního učení. Za obsah vydaných textů ručí výhradně vydavatel (ZŠ a MŠ Na Kopcích), Evropská komise neodpovídá za žádné případné užití dotčených informací.

Návštěva Německa (13. – 17. listopadu 2011)

První výměnný pobyt se uskutečnil v neděli 13. listopadu, kdy na pět dní odjelo dvanáct žáků 9. ročníku v doprovodu dvou pedagogů do školy v německém Mönchengladbachu. Zde se sešli i účastníci projektu z Belgie. První den žáci prošli několika seznamovacími hrami, při kterých navázali přátelské kontakty a lépe se poznali.

Dalším jejich úkolem byla tvorba anglojazyčných prezentací o zúčastněných zemích a městech, ve kterých žáci žijí. Nutno podotknout, že výtvarná kvalita, ale i jazyková úroveň prezentace žáků ZŠ a MŠ na Kopcích rozhodně nezaostávala za těmi z partnerských zemí.

Práce na shromažďování frází a vět týkajících se základních osobních informací se zpočátku zdála být jednoduchá, později se však ukázal pravý opak, jelikož komunikace mezi účastníky probíhala hned ve čtyřech jazycích – českém, německém, francouzském a anglickém, který byl samozřejmě tím stěžejním. U této aktivity se všichni žáci tedy nejen potrápili, ale i velmi příjemně pobavili.

Následující den se z německých žáků stali průvodci místní školou Hugo Junkers Gymnasium, a z našich žáků návštěvníci, kteří toužili dozvědět se, v čem se jejich školy navzájem liší. Za zmínku jistě stojí možnost zhlédnout výuku anglického jazyka, kterou účastníci naší země plně využili a sami poté dokázali ocenit pestrost a zajímavost aktivit, kterých v naší výuce určitě není málo, a které jim v dané hodině chyběly. Mezi kulturní zážitky pobytu patřila návštěva zámku Rheydt a katedrály St. Vitus. Poslední společný den strávili všichni v Dűsseldorfu, kde ve smíšených skupinách zjišťovali v historické části města odpovědi na zajímavé otázky. Závěrečná párty na rozloučenou patřila hudbě, tanci a zhodnocení společně strávených dnů, které se určitě vydařily.

Návštěva Německa byla bezesporu velmi obohacující zkušeností pro pedagogy, kteří na projektu pracují, ale zejména pro žáky, jejichž přístup a zaujetí dopomohly k naplňování stanovených cílů. Další výměnný pobyt je naplánovaný na listopad příštího roku, kdy se hostitelskou zemí stane Belgie. Naši školu navštíví žáci a učitelé z výše zmíněných zemí na jaře roku 2013, poté bude společný projekt ukončen. Více o projektu naleznete na stránce www.com-in-use.euweb.cz.

 

RAMPS – VIP III

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky.

Hlavním cílem projektu je podpora školních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní speciální pedagog
Mgr. Lenka Hlaváčová (tel. 568 606 109)
konzultace kdykoliv po telefonické domluvě

 • poskytuje poradenské služby žákům, zákonným zástupcům a pedagogům
 • provádí depistáž žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupracuje s pedagogy, zákonnými zástupci a školskými poradenskými pracovišti při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomáhá při integraci žáků se zdravotním postižením
 • zajišťuje metodické vedení asistentů pedagoga
 • zajišťuje speciálně pedagogickou činnost se žáky
 • pomáhá při řešení kázeňských a výchovných problémů
 • koordinuje činnost školního poradenského pracoviště

 

EU peníze školám

Termín realizace projektu: 1. 9. 2010 – 28. 2. 2013

Výše finanční podpory: 1 639 904 Kč

Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na základní škole a realizace projektu v rámci OP VK v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.4 a provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon klíčových aktivit.

Naše škola si vybrala následující klíčové aktivity:

 1. Klíčová aktivita I/1 – „Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti"
 2. Klíčová aktivita IV/1 – „Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti"
 3. Klíčová aktivita IV/2 – „Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti"
 4. Klíčová aktivita V/2 – „Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd"
 5. Klíčová aktivita V/3 – „Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji přírodovědné gramotnosti a k individualizaci výuky v této oblasti"
 6. Klíčová aktivita VI/2 – „Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti"

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání, zkvalitnění a zefektivnění výuky, tvorba a následné používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce, vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků a podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.

 

Týden boje proti zákeřným chorobám

Termín realizace: 26. – 30. 11. 2012

Příspěvek od města Třebíče: 4 000 Kč

Týden boje proti zákeřným chorobám je tradiční charitativní akce probíhající na naší škole již 6 let. Akce probíhá ve spolupráci s nadačním fondem dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici v Brně. Samotná charitativní akce, jejímž cílem je šíření povědomí o zákeřných chorobách (zejména o oboru dětské onkologie) a zároveň i získání finančních prostředků, proběhne od 26. do 30. 11. 2012. Akci doprovází prodejní jarmark. Do projektu budou zapojeni žáci, jejich rodiče i učitelé školy. V daném týdnu budou realizovány na podporu dětí z dětské onkologie tyto akce:

 • sběr starého papíru
 • dárky (výrobky dětí) k Mikuláši a Vánocům dětem přímo na oddělení dětské onkologie ve FN V Brně
 • prodej drobných předmětů nadace Krtek
 • koncert zpěvaček základních školpřednášky pro rodiče o nebezpečí návykových látek
 • prodej keramických a výtvarných děl vyrobených žáky a učiteli školy
 • besedy ve třídách a promítání DVD s problematikou dětských zákeřných nemocí.

Celý výtěžek akce je věnován nadačnímu fondu Krtek. V uplynulých šesti letech bylo takto věnováno téměř 140 000 Kč. Žáci školy i rodičovská veřejnost bere tuto akci za svou a naprosto automaticky a s vřelým zájmem ji podporuje.

 

Zdravá škola

Od roku 2003 je naše škola členem celostátní sítě škol podporujících zdraví, může tedy připojovat ke svému názvu dodatek Škola podporující zdraví (dále jen ŠPZ).
Záměrem programu ŠPZ je aplikovat strategii podpory zdraví na podmínky školy a přispět k její účasti na vlastní proměně a rozvoji. Cílem proměny je trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní.

Cílem programu ŠPZ je rozvíjení klíčových životních kompetencí , kterými se člověk podporující zdraví vyznačuje:
1. Rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory a prevence
nemocí,
2. Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou,
3. Dovede řešit problémy a řeší je,
4. Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života, 5. Posiluje duševní odolnost,
6. Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce,
7. Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví
všech.

Zásady podpory zdraví ve škole:
-Pohoda prostředí (věcného, sociálního a organizačního)
- Zdravé učení (smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost,
spoluúčast a spolupráce, motivující hodnocení)
- Otevřené partnerství ( škola - model demokratického
společenství, škola - kulturní a vzdělávací středisko obce)

Být zdravou školou znamená:
- zbavit školu stresu a strachu
- vytvářet klidné a příjemné prostředí pro práci i relaxaci
- dávat přednost dovednostem a návykům před memorováním
a drilem
- chybu vnímat jako jeden ze stupňů učení společně s ostatními
metodami
- vytvářet zdravý názor na život a svět kolem sebe
- naučit se pracovat i odpočívat
- zaujímat zdravé postoje v jednání

Základními principy podpory zdraví je respektování přirozených potřeb jednotlivce a rozvoj komunikace a spolupráce.
Úsilím pedagogů naší školy je spokojený a aktivní žák se schopností uplatnit se v praktickém životě. V současné době všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy chápou význam výchovy ke zdraví nejen na naší škole, ale i ve společnosti. Proto se v naší výuce objevují prvky činnostního učení, otevřené a tvořivé školy s důrazem na osobnostně sociální výchovu, environmentální výchovu, multimediální výchovu i výchovu demokratického občana.
Teoretickou výuku pravidelně doplňují školní projekty, ve kterých mají žáci možnost propojit získané vědomosti s praxí. Mezi projekty, které budeme v letošním školním roce realizovat, patří např. Podpora zdravého životního stylu, Podpora environmentálního vzdělávání, Zdravé léto a podzim v nové MŠ, Zdravý podzim na Kopcích, Týden boje proti zákeřným chorobám atd.

 

Ekologie

Hlavní cíle (čeho chceme dosáhnout) Prostřednictvím vzdělávání, projektů, exkurzí, programů a dalších akcí přispívat k šíření ekologického vědomí ve smyslu udržitelného rozvoje mezi žáky, pedagogy a veřejností a vytvářet správné postoje k přírodě a prostředí

Koordinátor enviromentální výchovy

PaedDr. Jana Ženíšková – tel. 568 606 122

koordinace enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve škole

 • Zkvalitnit poznávání přírody a vztahů k životnímu prostředí (vycházky, exkurze, nástěnky, výstavky)
 • Pokračovat v úpravě a údržbě školy a jejího okolí z hlediska požadavků ekologické výchovy
 • Pečovat o zeleň v okolí školy, pěstovat zeleň v rámci pracovní činnosti
 • Zlepšovat květinovou výzdobu tříd i školy a starat se o ni
 • Učit děti smyslovému i citovému vnímání přírody
 • Pokračovat v rozvíjení spolupráce školy s jejím okolím v oblasti ekologické výchovy
 • Vést učitele k zajištění kvalitní ekologické výchovy, umožnit jim vzdělávání v této oblasti
 • Pokračovat v rozvíjení spolupráce školy s jejím okolím v oblasti ekologické výchovy
 • Naplňovat principy Zdravé školy, podporovat zdravý životní styl
 • Realizovat praktickou environmentální výchovu na škole, začlenit poznatky ekologické výchovy do všech vyučovacích předmětů a mimoškolních aktivit

<< zpět