Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Projekty školy

Archiv projektů 2013/2014

RAMPS – VIP III

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky.

Hlavním cílem projektu je podpora školních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní speciální pedagog
Mgr. Lenka Hlaváčová (tel. 568 606 109)
konzultace kdykoliv po telefonické domluvě

 • poskytuje poradenské služby žákům, zákonným zástupcům a pedagogům
 • provádí depistáž žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupracuje s pedagogy, zákonnými zástupci a školskými poradenskými pracovišti při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomáhá při integraci žáků se zdravotním postižením
 • zajišťuje metodické vedení asistentů pedagoga
 • zajišťuje speciálně pedagogickou činnost se žáky
 • pomáhá při řešení kázeňských a výchovných problémů
 • koordinuje činnost školního poradenského pracoviště

 

 

Týden boje proti zákeřným chorobám

Termín realizace: 25. – 29.11.2013

Příspěvek od města Třebíče: 8 000 Kč

Týden boje proti zákeřným chorobám je tradiční charitativní akce probíhající na naší škole již 8 let. Akce probíhá ve spolupráci s nadačním fondem dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici v Brně. Samotná charitativní akce, jejímž cílem je šíření povědomí o zákeřných chorobách (zejména o oboru dětské onkologie) a zároveň i získání finančních prostředků, proběhne od 25. do 29. 11. 2013. Akci doprovází prodejní jarmark. Do projektu budou zapojeni žáci, jejich rodiče i učitelé školy. V daném týdnu budou realizovány na podporu dětí z dětské onkologie tyto akce:

 • sběr starého papíru
 • prodej drobných propagačních materiálů nadace Krtek
 • prodejní jarmark výrobků žáků a učitelů ve škole a v městských knihovnách
 • besedy ve třídách a promítání DVD s problematikou zdravého životního stylu a dětských zákeřných nemocí
 • beseda pro žáky 1. stupně „Osobní hygiena, prevence nemocí, zdravý životní styl“
 • interaktivní beseda pro žáky 2. stupně „Hrou proti AIDS“
 • beseda pro veřejnost a pedagogy na téma „Poruchy příjmu potravy“
 • charitativní koncert s bývalým cizojazyčným lektorem školy a členkami kytarového kroužku

Celý výtěžek akce je věnován nadačnímu fondu Krtek. V uplynulých letech bylo takto věnováno přes 200 000 Kč. Žáci školy i rodičovská veřejnost bere tuto akci za svou a naprosto automaticky a s vřelým zájmem ji podporuje.

 

 

Rozvoj zdravého životního stylu u dětí ze ZŠ a MŠ Na Kopcích

Základní informace o projektu:

Projekt realizovaný za podpory místní Agendy 21 a Zdraví 21
Doba realizace: 8.2. 2013– 15.11.2013
Celkové náklady na projekt: 94 500,-Kč
Příspěvek kraje Vysočina: 52 500,- Kč

Projekt je zaměřen na prosazování zdravého životního stylu v této organizaci. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základní a mateřské školy. Projekt je realizován od 8.2. do 15.11.2013 se zapojením pedagogů školy, odborné veřejnosti (lektoři) i rodičovské veřejnosti. Aktivity projektu lze rozdělit do 2 základních skupin:

 • jednotlivé dílčí aktivity podporující zdravý životní styl žáků školy
 • pravidelně se opakující aktivity rozvíjející zdravý životní styl žáků školy

Jednotlivé dílčí aktivity podporující zdravý životní styl žáků školy:

Jedná se o různorodé aktivity, jež budou probíhat v průběhu roku 2013, s cílem podpory rozvoje zdravých osobností dětí a žáků školy, kladoucí důraz na rozvíjení klíčových životních kompetencí, kterými se člověk podporující zdraví vyznačuje:

 • Rozumí pojetí zdraví, pojmům podpory a prevence nemocí
 • Dovede řešit problémy a řeší je
 • Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života
 • Posiluje duševní i fyzickou odolnost
 • Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce
 • Aktivně se spolupodílí na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví ve svém okolí

Aktivity jsou realizovány ve spolupráci s pedagogy školy a odbornými organizacemi (SZÚ, Městská policie, občanské sdružení Střed a další).

Pravidelně se opakující aktivity rozvíjející zdravý životní styl žáků školy

K pravidelným cyklickým aktivitám, které budou probíhat nad rámec běžného provozu školy, patří:

 • Plavání v MŠ
 • Turistický kroužek
 • Míčové hry
 • Akvaristika
 • Trampská kytara
 • Pohybové aktivity – atletika
 • Sborový zpěv
 • Anglický jazyk v MŠ

 

Zdravá škola

Od roku 2003 je naše škola členem celostátní sítě škol podporujících zdraví, může tedy připojovat ke svému názvu dodatek Škola podporující zdraví (dále jen ŠPZ).
Záměrem programu ŠPZ je aplikovat strategii podpory zdraví na podmínky školy a přispět k její účasti na vlastní proměně a rozvoji. Cílem proměny je trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní.

Cílem programu ŠPZ je rozvíjení klíčových životních kompetencí , kterými se člověk podporující zdraví vyznačuje:
1. Rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory a prevence
nemocí,
2. Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou,
3. Dovede řešit problémy a řeší je,
4. Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života, 5. Posiluje duševní odolnost,
6. Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce,
7. Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví
všech.

Zásady podpory zdraví ve škole:
-Pohoda prostředí (věcného, sociálního a organizačního)
- Zdravé učení (smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost,
spoluúčast a spolupráce, motivující hodnocení)
- Otevřené partnerství ( škola - model demokratického
společenství, škola - kulturní a vzdělávací středisko obce)

Být zdravou školou znamená:
- zbavit školu stresu a strachu
- vytvářet klidné a příjemné prostředí pro práci i relaxaci
- dávat přednost dovednostem a návykům před memorováním
a drilem
- chybu vnímat jako jeden ze stupňů učení společně s ostatními
metodami
- vytvářet zdravý názor na život a svět kolem sebe
- naučit se pracovat i odpočívat
- zaujímat zdravé postoje v jednání

Základními principy podpory zdraví je respektování přirozených potřeb jednotlivce a rozvoj komunikace a spolupráce.
Úsilím pedagogů naší školy je spokojený a aktivní žák se schopností uplatnit se v praktickém životě. V současné době všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy chápou význam výchovy ke zdraví nejen na naší škole, ale i ve společnosti. Proto se v naší výuce objevují prvky činnostního učení, otevřené a tvořivé školy s důrazem na osobnostně sociální výchovu, environmentální výchovu, multimediální výchovu i výchovu demokratického občana.
Teoretickou výuku pravidelně doplňují školní projekty, ve kterých mají žáci možnost propojit získané vědomosti s praxí. Mezi projekty, které budeme v letošním školním roce realizovat, patří např. Podpora zdravého životního stylu, Podpora environmentálního vzdělávání, Zdravé léto a podzim v nové MŠ, Zdravý podzim na Kopcích, Týden boje proti zákeřným chorobám atd.

 

 

Ekologie

Hlavní cíle (čeho chceme dosáhnout) Prostřednictvím vzdělávání, projektů, exkurzí, programů a dalších akcí přispívat k šíření ekologického vědomí ve smyslu udržitelného rozvoje mezi žáky, pedagogy a veřejností a vytvářet správné postoje k přírodě a prostředí

Koordinátor enviromentální výchovy

PaedDr. Jana Ženíšková – tel. 568 606 122

koordinace enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve škole

 • Zkvalitnit poznávání přírody a vztahů k životnímu prostředí (vycházky, exkurze, nástěnky, výstavky)
 • Pokračovat v úpravě a údržbě školy a jejího okolí z hlediska požadavků ekologické výchovy
 • Pečovat o zeleň v okolí školy, pěstovat zeleň v rámci pracovní činnosti
 • Zlepšovat květinovou výzdobu tříd i školy a starat se o ni
 • Učit děti smyslovému i citovému vnímání přírody
 • Pokračovat v rozvíjení spolupráce školy s jejím okolím v oblasti ekologické výchovy
 • Vést učitele k zajištění kvalitní ekologické výchovy, umožnit jim vzdělávání v této oblasti
 • Pokračovat v rozvíjení spolupráce školy s jejím okolím v oblasti ekologické výchovy
 • Naplňovat principy Zdravé školy, podporovat zdravý životní styl
 • Realizovat praktickou environmentální výchovu na škole, začlenit poznatky ekologické výchovy do všech vyučovacích předmětů a mimoškolních aktivit

 


<< zpět