Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Projekty školy

Erasmus+

Název projektu: Lepší budoucnost Na Kopcích

Registrační číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA101-035196

Celková výše přiděleného grantu: 16 658€

Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Projekt vznikl na základě potřeby a nutnosti kvalitního jazykového a jazykově-metodologického vzdělání pedagogů a vedení školy, kteří by osvojené dovednosti a znalosti účinně uplatnili pro rozvoj školy. Současně bylo třeba identifikovat oblasti ke zlepšení chodu organizace k naplnění stanovených cílů a dodání škole mezinárodního rozměru.

 Hlavními cíli projektu byly:

 - zvýšení jazykových a jazykově-metodologických kompetencí pedagogických pracovníků organizace

- osobní a profesní rozvoj pedagogů

- navázání mezinárodní spolupráce se zahraničními školami

 - používání anglického jazyka přirozenou formou i mimo hodiny anglického jazyka

 - možnost získávání certifikátů prokazující danou úroveň znalostí AJ

Účastníků mobilit bylo celkem šest. Tři učitelky 1. stupně, 1 učitelka druhého stupně, která zároveň vyučuje i na 1. stupni, ředitel školy. Těchto pět pedagogů se zúčastnilo jazykově-metodologických kurzů. Součástí týmu byla i zástupkyně ředitele, která se účastnila stínování. Všechny mobility proběhly na školách ve Velké Británii.

Díky projektu došlo mezi pedagogy k aktivnějšímu, sebevědomějšímu a korektnějšímu používání cílového jazyka nejen v hodinách angličtiny, ale také mimo ně – úspěšně byla aplikována metoda CLIL u vybraných žáků 1. stupně. V jednom případě se jednalo o několik celodenních projektů, v druhém případě se jednalo o používání anglických pokynů a různé slovní zásoby během celého vyučovacího dne. Žáci s různými jazykovými úrovněmi tak mají možnost osvojovat si angličtinu podle vlastního tempa, aby ji pak dále efektivně a správně používali.

Dalším úspěchem projektu byla příprava vybraných žáků 5. a 6. ročníku na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Cambridge YLE Movers a jejich úspěšné vykonání. Do budoucna přispěje získání certifikátu k lepší profilaci žáků.

Metoda CLIL a jazykové zkoušky se zařadily na list aktivit školy, které budou i nadále vykonávány.

Efektivní komunikace s potencionálními mezinárodními partnery a vybudování dlouhodobé spolupráce byla rovněž důležitým dopadem na účastníky mobilit. Každý z účastníků si ze zahraničí přivezl různé kontakty, které budou použity nejen k další osobní komunikaci pro zdokonalování se v anglickém jazyce, ale také k vybudování budoucí spolupráce zejména díky plánovanému projektu Erasmus+ pro žáky, který přinese aktivnější, reálnější a bezprostřednější používání jazyka.

Vytipování klíčových bodů, které by školu posunuli blíže k mezinárodnímu měřítku a jejich následné uvádění do praxe mělo přinést stínování na zahraniční škole. Většina získaných poznatků však nebyla možno aplikovat kvůli rozdílnému systému školství. I přesto však přineslo stínování mnoho cenných zkušeností.

Ostatní články a foto k projektu najdete v sekci "Aktuality". 

 

The project came into existence on the grounds of the need and necessity of higher-quality language and language and methodology education of teachers and management of the school who would efficiently transmit the gained knowledge for the development of the organization.

It was also crucial to identify fields to improve functioning of the organization to fulfil the aims and give the organization the international value.

 The main aims of the project were:

 - increasing language and language-and-methodology competences of pedagogical workers

 - personal and professional development of teachers

 - starting the international cooperation with some schools abroad

 - usage of the English language in the natural way not only in the lessons of the English language

 - possibility to get a certificate proving a particular language level

There were six participants of the mobility: Three primary school teachers, one secondary school teacher teaching English at the primary as well, the headmaster. These participants attended language and language-methodology courses. A deputy headmistress was also a part of the team but she took part in a job-shadowing activity. All the mobilities were carried out in Great Britain.

Thanks to the project there is active, confident and correct usage of the English language by teachers not only in English language lessons but in other lessons as well. CLIL method was successfully applied to selected primary pupils. In the first case there were several whole-day project, in the second one the English language (directions and various vocabulary) started to be used during classes. Pupils with different language levels have a possibility to absorb the English language based on their own learning pace to use it correctly and effectively.

Another great achievement of the project was a preparation of selected 5 and 6-grade pupils for the international Cambridge YLE Movers examination and its fruitful execution. To acquire such a certificate will lead to a better presentation of pupils in the future. CLIL method and Cambridge language examinations were put on the list of school activities that will be carried out further on.

Effective communication with potential international partners and building long-term partnerships belong to an important impact on the participants of the mobilities. Each of the participants gained contacts that will be used not only on the personal level for the English language improvement, but also for building future cooperation via Erasmus+ project for pupils that would bring more active, realistic and natural usage of English.

Selecting key points that would enhance the school in terms of internationality, and make them practical, was supposed to be the outcome of the job-shadowing activity. However, most of the pieces of knowledge gained was not possible to apply as the educational systems are quite different. Still the job-shadowing has also brought valuable experience.

Soubory ke stažení

 

 

 

 


<< zpět