Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Projekty školy

Archiv projektů 2015/2016

Výzva 56

Výzva č. 56 je vyhlašována v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Tyto oblasti se dlouhodobě ukazují jako problematické (viz např. Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2013/2014). Dalším z důvodů vyhlášení výzvy je změna v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) od 1. 9. 2013, kdy byla do kurikula 2. stupně základní školy zavedena povinná výuka druhého cizího jazyka.

Projekty předložené do této výzvy mají přispět k naplnění následujících podporovaných aktivit stanovených v Prováděcím dokumentu OP VK:

 • Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení;
 • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Šablony klíčových aktivit, které škola v rámci projektu realizuje:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Celkové náklady projektu: 587692,- 

 

Výzva 57

 

Výzva č. 57 je vyhlašována v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. K cílům oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. Výzva č. 57 je zaměřena na rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického/německého/francouzského jazyka formou blended learningu. Tyto oblasti se dlouhodobě ukazují jako problematické (viz např. Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2013/2014). Dalším z důvodů vyhlášení výzvy jsou špatné výsledky žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce, viz např. výsledky šetření ČŠI v 5. a 9. ročnících ZŠ. Rok 2015 byl MŠMT vyhlášen jako rok technického vzdělávání a z tohoto důvodu byla vyjádřena i podpora technických dovedností žáků na základních školách.

Šablony klíčových aktivit, které škola v rámci projektu realizuje:
1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Celkové náklady projektu: 204112,-

 

Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015

MŠMT - logo

Termín realizace: srpen - prosinec (2015)

Účelem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání v právnických osobách vykonávajících činnost základních škol nebo středních škol ve školách všech zřizovatelů zapsaných do školského rejstříku a (dále jen „ZŠ“ a „SŠ“), a to prostřednictvím:

a) zajišťování podpůrných a vyrovnávacích opatření poskytovaných žákům v souladu s § 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Zlepšení kvality ve vzdělávání bude dosaženo poskytnutím mzdových prostředků na činnost školních psychologů a školních speciálních pedagogů. Činnost školních psychologů a školních speciálních pedagogů musí být v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Důraz je kladen zejména na standardní činnosti školního speciálního pedagoga se zaměřením na:

- poskytování podpory pro žáky vyžadující podpůrná opatření v průběhu vzdělávání
- vytváření plánu pedagogické podpory a pomoc při realizaci IVP
- diagnostické, reedukační a intervenční činnosti v prostředí školy
- vyhodnocení získaných dat o potřebě podpůrných opatření u žáků
- činnosti orientující se na žáky, rodiče a pedagogy
- spolupráci se školskými poradenskými zařízeními

Školní speciální pedagog:

Mgr. Lenka Hlaváčová (568 606 109)

 

Týden boje proti zákeřným chorobám

Termín realizace: 23. – 27. 11. 2015

Týden boje proti zákeřným chorobám je tradiční charitativní akce probíhající na naší škole již 8 let. Akce probíhá ve spolupráci s nadačním fondem dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici v Brně. Samotná charitativní akce, jejímž cílem je šíření povědomí o zákeřných chorobách (zejména o oboru dětské onkologie) a zároveň i získání finančních prostředků, proběhne od 23. do 27. 11. 2015. Akci doprovází prodejní jarmark. Do projektu budou zapojeni žáci, jejich rodiče i učitelé školy. V daném týdnu budou realizovány na podporu dětí z dětské onkologie tyto akce:

 • sběr starého papíru
 • prodej drobných propagačních materiálů nadace Krtek
 • prodejní jarmark výrobků žáků a učitelů ve škole a v městských knihovnách
 • besedy ve třídách a promítání DVD s problematikou zdravého životního stylu a dětských zákeřných nemocí
 • beseda pro žáky 1. stupně „Osobní hygiena, prevence nemocí, zdravý životní styl“
 • interaktivní beseda pro žáky 2. stupně „Hrou proti AIDS“
 • beseda pro veřejnost a pedagogy na téma „Poruchy příjmu potravy“
 • charitativní koncert s bývalým cizojazyčným lektorem školy a členkami kytarového kroužku

Celý výtěžek akce je věnován nadačnímu fondu Krtek. V uplynulých letech bylo takto věnováno přes 200 000 Kč. Žáci školy i rodičovská veřejnost bere tuto akci za svou a naprosto automaticky a s vřelým zájmem ji podporuje.

Celkové náklady projektu: 22000,-

Schválený grant: 10500,-

Vlastní podíl žadatele: 11500,-

 

Rozvoj zdravého životního stylu u dětí ze ZŠ a MŠ Na Kopcích

Základní informace o projektu:

Projekt realizovaný za podpory místní Agendy 21 a Zdraví 21
Doba realizace: 10.2. 2015– 30.10.2015
Celkové náklady na projekt: 85 000,-Kč
Příspěvek kraje Vysočina: 50 000,- Kč

Projekt je zaměřen na prosazování zdravého životního stylu v této organizaci. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základní a mateřské školy. Projekt je realizován od 10.2. do 30.10.2015 se zapojením pedagogů školy, odborné veřejnosti (lektoři) i rodičovské veřejnosti. Aktivity projektu lze rozdělit do 2 základních skupin:

 • jednotlivé dílčí aktivity podporující zdravý životní styl žáků školy
 • pravidelně se opakující aktivity rozvíjející zdravý životní styl žáků školy

Jednotlivé dílčí aktivity podporující zdravý životní styl žáků školy:

Jedná se o různorodé aktivity, jež budou probíhat v průběhu roku 2015, s cílem podpory rozvoje zdravých osobností dětí a žáků školy, kladoucí důraz na rozvíjení klíčových životních kompetencí, kterými se člověk podporující zdraví vyznačuje:

 • Rozumí pojetí zdraví, pojmům podpory a prevence nemocí
 • Dovede řešit problémy a řeší je
 • Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života
 • Posiluje duševní i fyzickou odolnost
 • Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce
 • Aktivně se spolupodílí na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví ve svém okolí

Aktivity jsou realizovány ve spolupráci s pedagogy školy a odbornými organizacemi (SZÚ, Městská policie, občanské sdružení Střed a další).

Pravidelně se opakující aktivity rozvíjející zdravý životní styl žáků školy

K pravidelným cyklickým aktivitám, které budou probíhat nad rámec běžného provozu školy, patří:

 • Plavání v MŠ
 • Turistický kroužek
 • Míčové hry
 • Akvaristika
 • Trampská kytara
 • Pohybové aktivity – atletika
 • Sborový zpěv
 • Anglický jazyk v MŠ

 

Zdravá škola

Od roku 2003 je naše škola členem celostátní sítě škol podporujících zdraví, může tedy připojovat ke svému názvu dodatek Škola podporující zdraví (dále jen ŠPZ).
Záměrem programu ŠPZ je aplikovat strategii podpory zdraví na podmínky školy a přispět k její účasti na vlastní proměně a rozvoji. Cílem proměny je trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní.

Cílem programu ŠPZ je rozvíjení klíčových životních kompetencí , kterými se člověk podporující zdraví vyznačuje:
1. Rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory a prevence
nemocí,
2. Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou,
3. Dovede řešit problémy a řeší je,
4. Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života, 5. Posiluje duševní odolnost,
6. Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce,
7. Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví
všech.

Zásady podpory zdraví ve škole:
- Pohoda prostředí (věcného, sociálního a organizačního)
- Zdravé učení (smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost, spoluúčast a spolupráce, motivující hodnocení)
- Otevřené partnerství ( škola - model demokratického společenství, škola - kulturní a vzdělávací středisko obce)

Být zdravou školou znamená:
- zbavit školu stresu a strachu
- vytvářet klidné a příjemné prostředí pro práci i relaxaci
- dávat přednost dovednostem a návykům před memorováním a drilem
- chybu vnímat jako jeden ze stupňů učení společně s ostatními metodami
- vytvářet zdravý názor na život a svět kolem sebe
- naučit se pracovat i odpočívat
- zaujímat zdravé postoje v jednání

Základními principy podpory zdraví je respektování přirozených potřeb jednotlivce a rozvoj komunikace a spolupráce.
Úsilím pedagogů naší školy je spokojený a aktivní žák se schopností uplatnit se v praktickém životě. V současné době všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy chápou význam výchovy ke zdraví nejen na naší škole, ale i ve společnosti. Proto se v naší výuce objevují prvky činnostního učení, otevřené a tvořivé školy s důrazem na osobnostně sociální výchovu, environmentální výchovu, multimediální výchovu i výchovu demokratického občana.
Teoretickou výuku pravidelně doplňují školní projekty, ve kterých mají žáci možnost propojit získané vědomosti s praxí. Mezi projekty, které budeme v letošním školním roce realizovat, patří např. Podpora zdravého životního stylu, Podpora environmentálního vzdělávání, Zdravé léto a podzim v nové MŠ, Zdravý podzim na Kopcích, Týden boje proti zákeřným chorobám atd.

 

Ekologie

Hlavní cíle (čeho chceme dosáhnout) Prostřednictvím vzdělávání, projektů, exkurzí, programů a dalších akcí přispívat k šíření ekologického vědomí ve smyslu udržitelného rozvoje mezi žáky, pedagogy a veřejností a vytvářet správné postoje k přírodě a prostředí

Koordinátor enviromentální výchovy

PaedDr. Jana Ženíšková – tel. 568 606 122

koordinace enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve škole

 • Zkvalitnit poznávání přírody a vztahů k životnímu prostředí (vycházky, exkurze, nástěnky, výstavky)
 • Pokračovat v úpravě a údržbě školy a jejího okolí z hlediska požadavků ekologické výchovy
 • Pečovat o zeleň v okolí školy, pěstovat zeleň v rámci pracovní činnosti
 • Zlepšovat květinovou výzdobu tříd i školy a starat se o ni
 • Učit děti smyslovému i citovému vnímání přírody
 • Pokračovat v rozvíjení spolupráce školy s jejím okolím v oblasti ekologické výchovy
 • Vést učitele k zajištění kvalitní ekologické výchovy, umožnit jim vzdělávání v této oblasti
 • Pokračovat v rozvíjení spolupráce školy s jejím okolím v oblasti ekologické výchovy
 • Naplňovat principy Zdravé školy, podporovat zdravý životní styl
 • Realizovat praktickou environmentální výchovu na škole, začlenit poznatky ekologické výchovy do všech vyučovacích předmětů a mimoškolních aktivit

 

Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.


Obědy pro děti

 

Projekt realizovaný za podpory nadace Women for Women
Doba realizace: 2. 11. 2015 – 30. 6.2016
Celkové náklady na projekt: 38 991,-Kč
Příspěvek nadace Women for Women: 38 991,-

Projekt Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, nedokážou ji vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. Detailnější informace o společnosti a jejich dalších projektech naleznete na www.women-for-women.cz.

 

Projekt byl zahájen paní Ivanou Tykač, ředitelkou WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., dne 12. 9. 2013. Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit (http://www.obedyprodeti.cz/o-projektu).

 

Naše škola požádala o příspěvek pro 10 dětí. Finanční pomoc pro tyto děti byla městem Třebíč schválena na období od 2. 11. 2015 do 30. 6. 2016. Finanční prostředky, jejichž výše je téměř 40 tisíc korun, lze využít pouze účelově na úhradu obědů konkrétních žáků a nelze je využít jinak.

 

Rádi bychom za naše žáky a jejich rodiče tímto poděkovali nadaci WOMEN FOR WOMEN. Velice si vážíme jejich pomoci. Rovněž uvádíme, že kdokoliv může přispět na konto 888 555 999/5500, ze kterého se obědy pro děti hradí.

 

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina

 

Cílem projektu je vybavit školu technickými stavebnicemi na podporu rozvoje pracovních dovedností a schopností, týmové práce, zdokonalení motoriky žáků, rozvoje představivosti a budování vztahu k technickému vzdělávání mládeže. 

Projekt bude zaměřen na žáky prvního až devátého ročníku základní školy a bude rozvíjet pracovní dovednosti a schopnosti.

Využití zakoupených stavebnic bude zaměřeno na rozvoj jemné motoriky a technickou tvořivost. Používání stavebnic podpoří vztah k manuální práci a správného užívání pracovního nářadí. Touto problematikou se tematicky zabývá i školní vzdělávací program naší školy.

Výuka pracovních činností bude obohacena možností pracovat s novými sety stavebnic, které podstatně přispějí k motivaci žáků stavět různé modely. Stavebnice umožní samostatnou práci jedince i skupinovou práci.

Velmi dobrou zkušenost máme s využíváním stavebnic MERKUR, jejichž nákup v omezeném množství spolufinancoval zřizovatel školy. Velkou výhodou spatřujeme v možnosti využívání metodik pro práci se stavebnicemi Merkur v hodinách pracovních činností, kterou pro potřeby škol vytvořil kraj Vysočina.

V rámci projektu plánujeme nákup níže uvedených stavebnic pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ:

Pro  první stupeň jsme jako vhodné stavebnice vybrali systém VARIANT.

Pro žáky druhého stupně jsme zvolili další stavebnice MERKUR, které rozšíří a doplní pestrost tohoto systému.

Oba systémy stavebnic splňují všechna námi požadovaná kritéria včetně vzájemné kompatibility, mnohonásobné a opakovatelné montáže a demontáže statických, respektive pohybujících se modelů. Lze jich využít i v podmínkách práce v běžné třídě bez speciálního vybavení.

Práce se stavebnicemi umožní žákům rozvoj klíčových kompetencí a vznik odpovídajících výstupů, které máme stanoveny v ŠVP.

Stavebnice budou využívány ve vzdělávacích oblastech Člověk a svět, Pracovní činnosti, Výtvarná výchova a Rodinná výchova. Naším cílem je systematický a dlouhodobý rozvoj technického vzdělávání. Vybrané stavebnice odpovídají věku žáků a splňují podmínky certifikace výrobků a jsou pro své využití bezpečné.

Celkové náklady projektu: 47091,- Kč

 


<< zpět