Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Projekty školy

Archiv projektů 2016/2017

Vzdělání na Kopcích II

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002964

Od 1. 9. 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.252.044,- Kč hradíme tyto aktivity:

Školní asistent - personální podpora ZŠ

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ_Inkluze

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Školní asistent - personální podpora MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

 

 

Týden boje proti zákeřným chorobám a úrazům

Termín realizace: 28. – 2. 12. 2016

Týden boje proti zákeřným chorobám a úrazům je tradiční charitativní akce probíhající na naší škole již 11 let. Akce letos nově proběhla ve spolupráci s Nadačním fondem Modrý hroch. Samotná charitativní akce, jejímž cílem je šíření povědomí o zákeřných chorobách, úrazech a zároveň i získání finančních prostředků, proběhla od 28. 11. do 2. 12. 2016. Akci doprovází prodejní jarmark. Do projektu byli zapojeni žáci, jejich rodiče i učitelé školy. V daném týdnu byly realizovány tyto akce:

- sběr starého papíru

- výtvarná soutěž „Namaluj si svého hrocha“

- prodej drobných předmětů nadace Modrý hroch

- prodej keramických, výtvarných a různých rukodělných výrobků vytvořených žáky i učiteli školy (prodej ve škole a v městských knihovnách)

- výstava obrazů žáků spojená s jejich prodejem

- besedy ve třídách a promítání DVD s problematikou různých nemocí, úrazů a podpory zdravého životního stylu

- přednášky/besedy pro žáky 1. stupně týkající se problematiky hygieny a zdravého životního stylu, a pro žáky 2. stupně týkající se prevence AIDS, beseda s nevidomým Ondřejem Zmeškalem pro 1. a 2. stupeň

- kondiční cvičení pro žáky, učitele, rodiče a veřejnost

- přednášky pro rodiče a veřejnost konané ve spolupráci s primářkou Dětského oddělení nemocnice Třebíč MUDr. Alenou Holubovou 

- charitativní koncert skupiny ArtoriA a Tranzan

- divadelní program Smolařínek pro děti z MŠ (jak aktivně předcházet vzniku úrazů)

Celý výtěžek akce 43 327,- byl věnován nadačnímu fondu Modrý hroch. Vozíčkář Standa z Rudíkova si díky nim dopřeje ruční pohon svého automobilu, Dětské a novorozenecké oddělení Nemocnice Třebíč se zas bude moci vybavit dávkovačem léků. 

Tento projekt byl spolufinancován grantovým systémem Zdravého města Třebíče.

Schválený grant: 10500,-

Vlastní podíl žadatele: 20134,-

 

 

 

Rozvoj zdravého životního stylu u dětí ze ZŠ a MŠ Na Kopcích

Základní informace o projektu:

Projekt realizovaný za podpory místní Agendy 21 a Zdraví 21
Doba realizace: 6.2. 2017 – 30.10.2017
Celkové náklady na projekt: 100000,-Kč 
Příspěvek Kraje Vysočina: 60000,- Kč

Projekt je zaměřen na prosazování zdravého životního stylu v této organizaci. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základní a mateřské školy. Projekt je realizován od 6.2. do 30.10.2017 se zapojením pedagogů školy, odborné veřejnosti (lektoři) i rodičovské veřejnosti. Aktivity projektu lze rozdělit do 2 základních skupin:

 • jednotlivé dílčí aktivity podporující zdravý životní styl žáků školy
 • pravidelně se opakující aktivity rozvíjející zdravý životní styl žáků školy

Jednotlivé dílčí aktivity podporující zdravý životní styl žáků školy:

Jedná se o různorodé aktivity, jež budou probíhat v průběhu roku 2015, s cílem podpory rozvoje zdravých osobností dětí a žáků školy, kladoucí důraz na rozvíjení klíčových životních kompetencí, kterými se člověk podporující zdraví vyznačuje:

 • Rozumí pojetí zdraví, pojmům podpory a prevence nemocí
 • Dovede řešit problémy a řeší je
 • Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života
 • Posiluje duševní i fyzickou odolnost
 • Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce
 • Aktivně se spolupodílí na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví ve svém okolí

Aktivity jsou realizovány ve spolupráci s pedagogy školy a odbornými organizacemi (SZÚ, Městská policie, občanské sdružení Střed a další).

 

 

Zdravá škola

Od roku 2003 je naše škola členem celostátní sítě škol podporujících zdraví, může tedy připojovat ke svému názvu dodatek Škola podporující zdraví (dále jen ŠPZ).
Záměrem programu ŠPZ je aplikovat strategii podpory zdraví na podmínky školy a přispět k její účasti na vlastní proměně a rozvoji. Cílem proměny je trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní.

Cílem programu ŠPZ je rozvíjení klíčových životních kompetencí , kterými se člověk podporující zdraví vyznačuje:
1. Rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory a prevence
nemocí,
2. Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou,
3. Dovede řešit problémy a řeší je,
4. Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života, 5. Posiluje duševní odolnost,
6. Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce,
7. Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví
všech.

Zásady podpory zdraví ve škole:
- Pohoda prostředí (věcného, sociálního a organizačního)
- Zdravé učení (smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost, spoluúčast a spolupráce, motivující hodnocení)
- Otevřené partnerství ( škola - model demokratického společenství, škola - kulturní a vzdělávací středisko obce)

Být zdravou školou znamená:
- zbavit školu stresu a strachu
- vytvářet klidné a příjemné prostředí pro práci i relaxaci
- dávat přednost dovednostem a návykům před memorováním a drilem
- chybu vnímat jako jeden ze stupňů učení společně s ostatními metodami
- vytvářet zdravý názor na život a svět kolem sebe
- naučit se pracovat i odpočívat
- zaujímat zdravé postoje v jednání

Základními principy podpory zdraví je respektování přirozených potřeb jednotlivce a rozvoj komunikace a spolupráce.
Úsilím pedagogů naší školy je spokojený a aktivní žák se schopností uplatnit se v praktickém životě. V současné době všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy chápou význam výchovy ke zdraví nejen na naší škole, ale i ve společnosti. Proto se v naší výuce objevují prvky činnostního učení, otevřené a tvořivé školy s důrazem na osobnostně sociální výchovu, environmentální výchovu, multimediální výchovu i výchovu demokratického občana.
Teoretickou výuku pravidelně doplňují školní projekty, ve kterých mají žáci možnost propojit získané vědomosti s praxí. Mezi projekty, které budeme v letošním školním roce realizovat, patří např. Podpora zdravého životního stylu, Podpora environmentálního vzdělávání, Zdravé léto a podzim v nové MŠ, Zdravý podzim na Kopcích, Týden boje proti zákeřným chorobám atd.

 

Ekologie

Hlavní cíle (čeho chceme dosáhnout) Prostřednictvím vzdělávání, projektů, exkurzí, programů a dalších akcí přispívat k šíření ekologického vědomí ve smyslu udržitelného rozvoje mezi žáky, pedagogy a veřejností a vytvářet správné postoje k přírodě a prostředí

Koordinátor enviromentální výchovy

PaedDr. Jana Ženíšková – tel. 568 606 122

koordinace enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve škole

 • Zkvalitnit poznávání přírody a vztahů k životnímu prostředí (vycházky, exkurze, nástěnky, výstavky)
 • Pokračovat v úpravě a údržbě školy a jejího okolí z hlediska požadavků ekologické výchovy
 • Pečovat o zeleň v okolí školy, pěstovat zeleň v rámci pracovní činnosti
 • Zlepšovat květinovou výzdobu tříd i školy a starat se o ni
 • Učit děti smyslovému i citovému vnímání přírody
 • Pokračovat v rozvíjení spolupráce školy s jejím okolím v oblasti ekologické výchovy
 • Vést učitele k zajištění kvalitní ekologické výchovy, umožnit jim vzdělávání v této oblasti
 • Pokračovat v rozvíjení spolupráce školy s jejím okolím v oblasti ekologické výchovy
 • Naplňovat principy Zdravé školy, podporovat zdravý životní styl
 • Realizovat praktickou environmentální výchovu na škole, začlenit poznatky ekologické výchovy do všech vyučovacích předmětů a mimoškolních aktivit

 

 

Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.
Obědy pro děti

Projekt realizovaný za podpory nadace Women for Women
Doba realizace: 1. 9. 2016 – 30. 6.2017 
Celkové náklady na projekt: 54469,-Kč 
Příspěvek nadace Women for Women: 54469,-

Projekt Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, nedokážou ji vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. Detailnější informace o společnosti a jejich dalších projektech naleznete na www.women-for-women.cz.

 

Projekt byl zahájen paní Ivanou Tykač, ředitelkou WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., dne 12. 9. 2013. Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit (http://www.obedyprodeti.cz/o-projektu).

 

Naše škola požádala o příspěvek pro 11 dětí. Finanční pomoc pro tyto děti byla městem Třebíč schválena na období od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017. Finanční prostředky, jejichž výše je téměř 55 tisíc korun, lze využít pouze účelově na úhradu obědů konkrétních žáků a nelze je využít jinak.

 

Rádi bychom za naše žáky a jejich rodiče tímto poděkovali nadaci WOMEN FOR WOMEN. Velice si vážíme jejich pomoci. Rovněž uvádíme, že kdokoliv může přispět na konto 888 555 999/5500, ze kterého se obědy pro děti hradí.


<< zpět