Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Projekty školy

Projekty 2018/2019

Erasmus+


Název projektu: Lepší budoucnost Na Kopcích

Registrační číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA101-035196

Celková výše přiděleného grantu: 16 658€

Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Každoročně mohou školy v termínu pro předkládání žádostí podávat své návrhy na projekty s plánem dalšího vzdělávání jejich pracovníků skrze zahraniční mobility. Školy v žádostech popisují plán rozvoje v rámci Evropské unie, tzv. European Development Plan, a plánují aktivity profesního rozvoje svých pracovníků v horizontu 1 roku až 2 let, s ohledem na své i jejich konkrétní a aktuální potřeby.

Projekt vzniká na základě potřeby a nutnosti kvalitního jazykového a jazykově-metodologického vzdělání pedagogů a vedení školy, kteří by osvojené dovednosti a znalosti účinně uplatnili pro rozvoj školy. Současně je třeba identifikovat oblasti ke zlepšení chodu organizace k naplnění stanovených cílů a dodání škole mezinárodní rozměr.

Mezi hlavní cíle projektu patří:
- zvýšení jazykových a jazykově-metodologických kompetencí pedagogických pracovníků naší organizace k tomu, aby dokázali efektivně komunikovat a spolupracovat se zahraničními institucemi, jejichž prostřednictvím bychom zprostředkovali tuto možnost i žákům
- se zvyšováním kompetencí úzce souvisí osobní a profesní rozvoj pedagogů, který je nedílnou součástí dané profese
- navázání mezinárodní spolupráce se zahraničními školami, které by se do budoucna staly školami partnerskými a umožnily by tak výměnu žáků, tzn. reálné používání cizího jazyka v praxi - sebejistou komunikaci alespoň v jednom cizím jazyce, pozdější dosažení mnohojazyčnosti, která by žákům umožnila lepší uplatnění na trhu práce
- používání anglického jazyka přirozenou formou i mimo hodiny jazyka
- možnost získávání certifikátů prokazující danou úroveň znalostí AJ

Mezi hlavní očekávané dopady aktivity patří aktivní, sebevědomé a správné používání cílového jazyka pedagogy nejen v hodinách anglického jazyka, ale také mimo ně. Dalším dopadem je sestavení systematického plánu přípravy žáků na jazykové zkoušky. Efektivní komunikace s potencionálními mezinárodními partnery a vybudování dlouhodobé spolupráce je rovněž důležitým dopadem na účastníky mobilit. Vytipování klíčových bodů, které by školu posunuli blíže k mezinárodnímu měřítku a jejich následné uvádění do praxe by mělo přinést stínování na zahraniční škole. Efektivní a správné používání anglického jazyka pro každého z žáků díky přiměřeným vyučovacím metodám patří k základním očekávaným dopadům. Dostatečné vystavením jazyku přinese možnost získat certifikovanou jazykovou zkoušku, lepší budoucí profilaci. Vytvoření budoucího mezinárodního partnerství přinese aktivnější, reálnější a bezprostřednější používání jazyka, které bude bližší realitě. Implementace nových prostředků, forem a metod podporujících individualizovanou výuku, vytvoření mezinárodní sítě partnerů přinese škole evropský rozměr, možnost jazykových zkoušek pak zvýší prestiž školy. Vzdělaní a motivovaní pedagogové jsou rovněž velkým přínosem pro organizaci. Porovnání chodu školy se školou v zahraničí přinese přinejmenším odhalení nedostatků, případně některých bodů ke zlepšení fungování školy.EDISON

Co je projekt EDISON?

 • Spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností
 • Seznamuje se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích
 • Podporuje porozumění druhým lidem bez předsudků a stereotypů
 • Pobytem zahraničních stážistů na škole oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky
 • Rozvíjí komunikačním schopnosti v angličtině

Jak projekt EDISON probíhá?

 • Skupina (6 – 8) vysokoškolských studentů z různých zemí světa stráví na naší škole jeden týden.
 • Stážisté jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří přestaví prezentace o své zemi, vedou diskuze s žáky na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země.
 • Rodiny žáků mají možnost ubytovat zahraniční stážisty u sebe doma a mít s nimi intenzivnější kontakt, rozvíjet tak komunikaci v angličtině.

Další informace:

  

 

Týden boje proti zákeřným chorobám a úrazům

Termín realizace: 26. – 30. 11. 2018

Týden boje proti zákeřným chorobám a úrazům je tradiční charitativní akce probíhající na naší škole již 12 let. Akce se bude konat ve spolupráci s Nadačním fondem Modrý hroch. Samotná charitativní akce, jejímž cílem je šíření povědomí o zákeřných chorobách, úrazech a zároveň i získání finančních prostředků, proběhne od 27. 11. do 1. 12. 2017. Akci doprovází prodejní jarmark. Do projektu byli zapojeni žáci, jejich rodiče i učitelé školy. V daném týdnu byly realizovány tyto akce:

- sběr starého papíru

- rukodělná soutěž

- prodej drobných předmětů nadace Modrý hroch

- prodej keramických, výtvarných a různých rukodělných výrobků vytvořených žáky i učiteli školy (prodej ve škole a v městských knihovnách)

- výstava obrazů žáků spojená s jejich prodejem

- besedy ve třídách a promítání DVD s problematikou různých nemocí, úrazů a podpory zdravého životního stylu

- přednášky/besedy pro žáky 1. stupně týkající se problematiky hygieny a zdravého životního stylu, a pro žáky 2. stupně týkající se prevence AIDS, beseda s nevidomým Ondřejem Zmeškalem pro 1. a 2. stupeň

- kondiční cvičení pro žáky, učitele, rodiče a veřejnost

- přednášky pro rodiče a veřejnost konané ve spolupráci s primářkou Dětského oddělení nemocnice Třebíč MUDr. Alenou Holubovou 

Celý výtěžek akce bude věnován nadačnímu fondu Modrý hroch, který je věnuje potřebným z našeho regionu.

Tento projekt byl spolufinancován grantovým systémem Zdravého města Třebíče.

Schválený grant: 11000,-

Vlastní podíl žadatele: 13000,-

Akce v rámci školy:

 • výtvarná soutěž „Hrošíkovy medaile“
 • Bazárek pro hrošíka 
 • besedy ve třídách, promítání DVD s problematikou zdravého životního stylu, zákeřných nemocí a úrazů
 • „Hrou proti AIDS“ (28. 11., 2. a 3. vyuč. hod., 8. roč.)
 • beseda s Pavlem Janegou (29. 11.)

Akce i pro veřejnost:

 • sběr starého papíru (do 23. 11.) – kdykoliv od 7:40 do 14:15 ve sborovně školy
 • finanční sbírka na podporu léčby zákeřných nemocí a úrazů (kdykoliv od 26. 11. na sekretariátu školy)
 • prodej reklamních předmětů nadačního fondu Modrý hroch (kdykoliv od 26. 11. na sekretariátu školy)
 • jarmark – prodej výrobků žáků a pracovníků školy (26. 11. od 16:00 v prostorách šaten školy)
 • jarmark – prodej výrobků žáků a pracovníků školy (27. 11. – 30. 11. v prostorách Městské knihovny Třebíč)
 • kondiční cvičení a posilování s Mgr. Evou Vomelovou (27. 11., 18:30 – 19:30, tělocvična)
 • vystoupení žáků školy (29. 11., 16:30 – 17:15, jídelna)

Veškerý výtěžek poputuje NF Modrý hroch, který získané prostředky věnuje potřebným z našeho regionu po vážných úrazech. 

Tento projekt je spolufinancován grantovým systémem Zdravého města Třebíče.

www.zskopce.cz, tel.: 568606100

 

Rozvoj zdravého životního stylu u dětí ze ZŠ a MŠ Na Kopcích

Základní informace o projektu:

Projekt realizovaný za podpory místní Agendy 21 a Zdraví 21
Doba realizace: 1.2. 2018 – 30.10.2018
Celkové náklady na projekt: 100000,-Kč 
Příspěvek Kraje Vysočina: 60000,- Kč

Projekt je zaměřen na prosazování zdravého životního stylu v této organizaci. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základní a mateřské školy. Projekt je realizován od 6.2. do 30.10.2017 se zapojením pedagogů školy, odborné veřejnosti (lektoři) i rodičovské veřejnosti. Aktivity projektu lze rozdělit do 2 základních skupin:

 • jednotlivé dílčí aktivity podporující zdravý životní styl žáků školy
 • pravidelně se opakující aktivity rozvíjející zdravý životní styl žáků školy

Jednotlivé dílčí aktivity podporující zdravý životní styl žáků školy:

Jedná se o různorodé aktivity, jež budou probíhat v průběhu roku 2015, s cílem podpory rozvoje zdravých osobností dětí a žáků školy, kladoucí důraz na rozvíjení klíčových životních kompetencí, kterými se člověk podporující zdraví vyznačuje:

 • Rozumí pojetí zdraví, pojmům podpory a prevence nemocí
 • Dovede řešit problémy a řeší je
 • Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života
 • Posiluje duševní i fyzickou odolnost
 • Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce
 • Aktivně se spolupodílí na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví ve svém okolí

Aktivity jsou realizovány ve spolupráci s pedagogy školy a odbornými organizacemi (SZÚ, Městská policie, občanské sdružení Střed a další).

 

 

Zdravá škola

Od roku 2003 je naše škola členem celostátní sítě škol podporujících zdraví, může tedy připojovat ke svému názvu dodatek Škola podporující zdraví (dále jen ŠPZ).
Záměrem programu ŠPZ je aplikovat strategii podpory zdraví na podmínky školy a přispět k její účasti na vlastní proměně a rozvoji. Cílem proměny je trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní.

Cílem programu ŠPZ je rozvíjení klíčových životních kompetencí , kterými se člověk podporující zdraví vyznačuje:
1. Rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory a prevence
nemocí,
2. Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou,
3. Dovede řešit problémy a řeší je,
4. Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života, 5. Posiluje duševní odolnost,
6. Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce,
7. Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví
všech.

Zásady podpory zdraví ve škole:
- Pohoda prostředí (věcného, sociálního a organizačního)
- Zdravé učení (smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost, spoluúčast a spolupráce, motivující hodnocení)
- Otevřené partnerství ( škola - model demokratického společenství, škola - kulturní a vzdělávací středisko obce)

Být zdravou školou znamená:
- zbavit školu stresu a strachu
- vytvářet klidné a příjemné prostředí pro práci i relaxaci
- dávat přednost dovednostem a návykům před memorováním a drilem
- chybu vnímat jako jeden ze stupňů učení společně s ostatními metodami
- vytvářet zdravý názor na život a svět kolem sebe
- naučit se pracovat i odpočívat
- zaujímat zdravé postoje v jednání

Základními principy podpory zdraví je respektování přirozených potřeb jednotlivce a rozvoj komunikace a spolupráce.
Úsilím pedagogů naší školy je spokojený a aktivní žák se schopností uplatnit se v praktickém životě. V současné době všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy chápou význam výchovy ke zdraví nejen na naší škole, ale i ve společnosti. Proto se v naší výuce objevují prvky činnostního učení, otevřené a tvořivé školy s důrazem na osobnostně sociální výchovu, environmentální výchovu, multimediální výchovu i výchovu demokratického občana.
Teoretickou výuku pravidelně doplňují školní projekty, ve kterých mají žáci možnost propojit získané vědomosti s praxí. Mezi projekty, které budeme v letošním školním roce realizovat, patří např. Podpora zdravého životního stylu, Podpora environmentálního vzdělávání, Zdravé léto a podzim v nové MŠ, Zdravý podzim na Kopcích, Týden boje proti zákeřným chorobám atd.

 

Ekologie

Hlavní cíle (čeho chceme dosáhnout) Prostřednictvím vzdělávání, projektů, exkurzí, programů a dalších akcí přispívat k šíření ekologického vědomí ve smyslu udržitelného rozvoje mezi žáky, pedagogy a veřejností a vytvářet správné postoje k přírodě a prostředí

Koordinátor enviromentální výchovy

PaedDr. Jana Ženíšková – tel. 568 606 122

koordinace enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve škole

 • Zkvalitnit poznávání přírody a vztahů k životnímu prostředí (vycházky, exkurze, nástěnky, výstavky)
 • Pokračovat v úpravě a údržbě školy a jejího okolí z hlediska požadavků ekologické výchovy
 • Pečovat o zeleň v okolí školy, pěstovat zeleň v rámci pracovní činnosti
 • Zlepšovat květinovou výzdobu tříd i školy a starat se o ni
 • Učit děti smyslovému i citovému vnímání přírody
 • Pokračovat v rozvíjení spolupráce školy s jejím okolím v oblasti ekologické výchovy
 • Vést učitele k zajištění kvalitní ekologické výchovy, umožnit jim vzdělávání v této oblasti
 • Pokračovat v rozvíjení spolupráce školy s jejím okolím v oblasti ekologické výchovy
 • Naplňovat principy Zdravé školy, podporovat zdravý životní styl
 • Realizovat praktickou environmentální výchovu na škole, začlenit poznatky ekologické výchovy do všech vyučovacích předmětů a mimoškolních aktivit

 

 

Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.


Mléko do škol

Nárok na dotované mléko a mléčné výrobky mají všichni žáci základních škol, včetně přípravných ročníků.
Pro šk. rok 2018 / 2019 bude stanoven limit na žáka SZIF do 31.10.2018 (v minulém školním roce byl limit 307,50 Kč / šk. rok / žák).

Obědy pro děti

Projekt realizovaný za podpory nadace Women for Women
Doba realizace: 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019 
Celkové náklady na projekt: 14938,-Kč 
Příspěvek nadace Women for Women: 14938,-

Projekt Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, nedokážou ji vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. Detailnější informace o společnosti a jejich dalších projektech naleznete na www.women-for-women.cz.

Projekt byl zahájen paní Ivanou Tykač, ředitelkou WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., dne 12. 9. 2013. Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit (http://www.obedyprodeti.cz/o-projektu).

Naše škola požádala o příspěvek pro 6 dětí. Finanční pomoc pro tyto děti byla městem Třebíč schválena. Finanční prostředky lze využít pouze účelově na úhradu obědů konkrétních žáků a nelze je využít jinak.

Rádi bychom za naše žáky a jejich rodiče tímto poděkovali nadaci WOMEN FOR WOMEN. Velice si vážíme jejich pomoci. Rovněž uvádíme, že kdokoliv může přispět na konto 888 555 999/5500, ze kterého se obědy pro děti hradí.

 

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Na Kopcích

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010198

Schválená dotace: 1 328 122,00 Kč

Harmonogram realizace projektu
Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2018
Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2020

Aktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Šablony pro MŠ

2.I/2 Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ

2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči33 dětí v MŠ
 
Šablony pro ZŠ
2.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
2.II/14 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ
2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 

<< zpět