Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Školní žákovský parlament

Školní žákovský parlament

Vede: Mgr. Denisa Hudková

 

Logo ŠP

Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. Jedná se o zástupce tříd od 3. – 9. ročníku, kteří pravidelně navštěvují také 1. a 2. třídy a předávají jim informace o dění v ŠP. V čele školního parlamentu stojí předseda, který je volen na první schůzce. Dále je také volen jeden místopředseda.

 

PŘEDSEDA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU ve školním roce 2018/2019

Tomáš Vomela, 4. A

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU ve školním roce 2018/2019

Petra Krčálová, 8. B

 

Jednání školního parlamentu svolává předseda parlamentu, koordinátor z řad pedagogů nebo vedení školy. Datum jednání parlamentu je vždy uvedeno s dostatečným časovým předstihem na nástěnce parlamentu. Jednání ŠP je přítomen koordinátor, který je určen ředitelem školy (Mgr. Denisa Hudková).

Členství v parlamentu: Členem parlamentu může být každý žák 3. – 9. ročníku, který byl zvolen třídním kolektivem. Členství trvá jeden rok a může se každoročně opakovat. Členství je dobrovolné.

Schůzky školního parlamentu: 1x měsíčně (případně dle důležitosti) ve „sluchátkové učebně“ (čas je vždy upřesněn na nástěnce parlamentu).

FUNKCE ČLENŮ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

 • Předsedkyně školního parlamentu– zahajuje, řídí a ukončuje schůze, dává hlasovat o projednávaných bodech, po domluvě s ostatními členy rady vyhlašuje další schůzi, má právo s členy rady přijít za vedením školy a přednést projednávané návrhy, dává slovo hostům.
 • Místopředseda školního parlamentu– přebírá práva a povinnosti předsedy v jeho nepřítomnosti, úzce spolupracuje s předsedou ŠP.
 • Tiskový mluvčí a zapisovatel – zastupuje ŠP ve styku s pedagogy i širším okolím. Poskytuje informace o ŠP veřejnosti. Vypracovává krátké zápisy ze všech jednání. Zápis musí být k dispozici nejpozději týden po skončení jednání. Zapisuje návrhy ve schválené podobě. V případě nepřítomnosti mluvčího přebírá jeho povinnosti a naopak.
 • WebMaster – má na starosti „nástěnku“, FB skupinu a internetové stránky parlamentu https://parlament-kopce.webnode.cz/.
 • Zástupci pro 1. a 2. třídy – žáci ze třídy 3. A a 3. B
 • Koordinátorka školního parlamentu Denisa Hudková


 • Členové parlamentu a zástupci tříd (bude doplněno během měsíce září)

            3. A – Tereza Dusilová, Ema Jaitnerová

            3. B – Tereza Moslerová, Lucie Vaňková

            4. A – Matyáš Tomek, Tomáš Vomela

            4. B – Jiří Špaček, František Máca

            5. A – Štěpán Vostál, Daniel Vaněk

            5. B – Julie Stachová, Sofie Stachová

            6. A – Nikola Picmausová, Simona Pořízová

            6. B – Karolína Chaloupková, Filip Yao

            7. A – Tereza Doležalová, Nela Kuchárová

            7. B – Bára Nahodilová, Sára Nováková

            8. A – Matěj Fiala, Martin Mitvalský

            8. B – Adéla Doležalová, Petra Krčálová

            9. A – Matyáš Černý, Ondřej Chalupa

            9. B – Lukáš Dokulil, Michaela Ibehejová

 

STANOVY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU ZŠ NA KOPCÍCH

 1. Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. V nutném případě mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni. Na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.
 2. Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu. Nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).
 3. Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.
 4. Povinností každého člena parlamentu je informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání na třídnických hodinách, o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.
 5. Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.
 6. Školní parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy. Rozhodnutí ředitele a vedení školy je povinen respektovat.
 7. V případě, že práce školního parlamentu bude pouze formální, může ředitel školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

CÍLE

 • sdělovat žákům připomínky vedení školy a učitelů
 • sdělovat vedení školy připomínky žáků
 • zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením a ostatními zaměstnanci školy
 • spolupracovat s vedením školy
 • předcházet negativnímu a rizikovému chování žáků
 • informovat žáky o novinkách v průběhu roku
 • aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy
 • aktivně se zapojovat do akcí školy
 • připravovat vlastní akce pro žáky
 • prezentovat svoji práci na webových stránkách školy i školního parlamentu
 • umět vyjádřit svůj názor a postoj
 • umět komunikovat s dospělými, být příkladem ostatním


KOMPETENCE ŠP

 • parlament může vznášet dotazy týkající se školních záležitostí
 • podávat návrhy a vznášet dotazy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení
 • o připomínkách týkajících se chodu školy rada neprodleně informuje vedení školy, ta je projedná a zpětně informuje radu o závěrech a možnostech řešení
 • podílet se na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči
 • pomáhat při akcích pořádaných školou a při zviditelnění školy na veřejnosti

<< zpět