Sportovní třída

Základní škola

Termín: Pondělí 27. 3. 2023 ve 12:45 pro žáky ze ZŠ a MŠ Na Kopcích, ve 13:30 pro ostatní žáky

Místo: Tělocvična ZŠ a venkovní sportoviště

S sebou: Oblečení a obuv na venkovní hřiště (běh na 60 m) i do tělocvičny (zbylé disciplíny). Kdo má svou florbalovou hůl, může si ji přinést.

Obsah přijímacího řízení:

 • Běh na 60 m z nízkého startu
 • Skok daleký z místa 
 • Skákání přes švihadlo po dobu 1 minuty (jako způsob přeskoku jsou stanoveny přeskoky snožmo, možno i s meziskokem).
 • Komplexní test herních dovedností – basketbal, florbal, fotbal (slalom mezi kužely, přihrávka o stěnu, chycení míče a slalom zpět). Výsledkem je součet časů všech 3 sportovních disciplín. 
 • Jacíkův motorický test (obratnostní test – jedná se o rychlé změny poloh (leh na zádech - stoj - leh na břiše - stoj). Výsledkem je počet uskutečněných poloh za 1 minutu. 

Pořadí žáků je určeno bodovým ziskem v jednotlivých sportovních disciplínách.

Součástí přijímacího řízení je i pohovor, kde se bude hovořit o zapojení v klubech (výkonnostní třída) a jiných volnočasových aktivitách.

Výsledky přijímacího řízení Vám sdělím e-mailem/prostřednictvím Školy online začátkem dubna.

přečíst celé
Základní škola

Přihláška do sportovní třídy

přečíst celé
Základní škola

Od školního roku 2021/2022 se nám podařilo ve spolupráci s SK FOTBALOVOU ŠKOLOU TŘEBÍČ otevřít sportovní třídu, která je realizována od 6. ročníku.

Sportovní třídu tvořilo v roce 2021/2022 celkem 20 žáků, 15 chlapců a 5 dívek. Třídním učitelem je pan Mgr. Vojtěch Dvořák, mládežnický fotbalový trenér FŠ Třebíč, aktuálně působí u kategorie U13. Třída má celkem 6 hodin TV týdně: 1. hodina TV atletika - 2. hodina TV plavání (na dobrovolné bázi) - 3. hodina TV gymnastika (v rámci školního klubu) - 4. hodina TV míčové sporty - 5. hodina TV silový trénink a úpolové hry - 6. hodina TV kompenzační cvičení (v rámci školního klubu).

Pravidelně se hodin TV účastní další trenér FŠ Třebíč - Mgr. Radomír Talafa. Do hodin TV chodí i další trenéři, abychom tak zaručili co největší efektivitu a prostor pro učení - v rámci menších skupin.

Organizace výuky TV ve sportovní třídě od Mgr. Vojtěcha Dvořáka:

Nastavení pravidel, organizace a chodu třídy

 • kromě daných pravidel školním řádem jsou přijaty další pravidla nad rámec týkající se TV ve sportovní třídě
 • povinné sprchování po dvouhodinovkách TV
 • omlouvání se i z hodin probíhajících pod školním klubem
 • služba zodpovědná za čistotu šaten po odchodu žáků
 • povinné nošení pití do hodin TV

Tematický plán

 • výuka ve sportovní třídě probíhá podle předem vzniklého tematického plánu, který byl vytvořen ve spolupráci s dalšími vyučujícími a trenéry

Hodinová dotace

 • dotace TV v této třídě je 5 vyučovacích hodin týdně. Z toho 3 hodiny jako vlastní tělesná výchova a 2 hodiny jako kroužek školního klubu, který je ale vnímám jako povinný a navštěvují ho všichni žáci
 • dále je nabídka pohybu rozšířena o pondělní nepovinnou hodinu plavání na bazénu Laguna (účastní se většina žáků)

Náplň hodin

Pondělí

 • jednohodinovka TV – zaměření na atletiku a s ní spojenou běžeckou a skokanskou techniku, dále se v hodinách také kromě technických dovedností zaměřujeme na rozvoj kondičních schopností (rychlost a vytrvalost) potřebných pro správný pohybový rozvoj a zlepšování výkonů
 • plavání – kondičně-regenerační zaměření, uvolňování a regenerace svalů ve vodním prostředí, ale také zlepšování fungování dýchací a oběhové soustavy, jako důležité součásti sportovního výkonu

Úterý

 • dvouhodinovka TV – střídající se zaměření na gymnastiku a míčové hry, v gymnastice je primární zaměření na schopnost vnímání a ovládání těla na různých nářadích či s různým náčiním, také část hodiny slouží jako rozvoj koordinace, rytmiky, flexibility a síly spojenými s gymnastickými disciplínami, v míčových hrách se snažíme o rozvoj tzv. herního mozku v různých týmových sportech (fotbal, basketbal, florbal, házená, rugby a další i méně tradiční sporty), vnímání a rozvoj komunikace, spolupráce a týmového sportovního výkonu

Čtvrtek

 • dvouhodinovka TV – zaměření na úpolové sporty a kompenzační cvičení, cílem úpolů je rozvoj silových schopností pomocí her s přetlaky, přetahy a odpory a dále také osvojování základních úpolových technik (pádová technika, základy zápasu, juda, boxu a dalších disciplín), během kompenzačních cvičení jde hlavně o správný fyziologický tělesný rozvoj a předcházení vad v držení těla (protahování zkrácených a posilování oslabených svalů)

Organizace hodin

 • každá hodina má své téma a své cíle, které na konci hodiny vyhodnotíme a dle aktuální úrovně vytvoříme úkoly a cíle hodin příštích
 • snaha o herní formu učení, maximální zapojení všech žáků (vynechání zástupů, dlouhých vysvětlování a organizace, kde cvičí jeden a ostatní koukají), individualizace (možnost zvolení obtížnosti úkolu dle aktuální úrovně, zaměření), systematičnost (návaznost a postupné osvojování náročnějších dovedností), bezpečnost (jasná pravidla chování v hodině TV, individuální zodpovědnost), kreativita (části hodin vedené žáky, výběr cvičení, řešení, atd.)

Plavání

 • po vykomunikování pravidel návštěv jsme od 11.10. začali s návštěvami bazénu Laguna
 • plavání se účastní většina žáků třídy (15 z 20)

Speciální hodiny

 • do jednotlivých hodin se snažíme dále domlouvat odborníky na různé oblasti
 • prozatím proběhla speciální hodina s J.Borákem (MMA a box v rámci hodin úpolů) a také hodina s V.Bodečkem (ovládání těla a koordinace mozek-tělo v rámci hodin kompenzačních cvičení)


Ve školním roce 2022/2023 byla otevřena další sportovní třída v 6. roč. Třídním učitelem je Mgr. Radomír Talafa.

Všechny děti, které mají rády sport, mají do naší sportovní třídy dveře otevřené.


 

přečíst celé