Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Program Začít spolu

Popis programu Začít spolu

Podrobnější a názornější infromace naleznete v hlavní záložce našeho webu Začít spolu.

V loňském školním roce 2019/2020 jsme otevřeli první třídu, kde se začalo nově vyučovat podle programu Začít spolu. V letošním školním roce 2020/2021 jsme začali takto učit v současné první třídě 1.A. Tento program klade velký důraz na osobnostní výchovu, snaží se respektovat každého jednotlivce, zároveň však učí žáky komunikaci a spolupráci ve dvojicích a větších či menších skupinách. Učivo je integrováno do tematických celků, což zvyšuje motivaci a přispívá k trvalosti získaných poznatků a dovedností. Děti je hned na začátku využívají při praktické činnosti a poznávají jeho smysl, což je jedním z předpokladů efektivního učení.

Posláním pedagogů je vytvořit takové rozmanité a podnětné prostředí, aby mohly děti co největší množství poznatků získat svým vlastním úsilím, aby využily jejich vnitřní motivaci, aby je výuka bavila. Hodnocení učitelů je zaměřeno na posuzování pokroků jednotlivých dětí, chyba je považována za přirozený projev a východisko dalšího rozvoje a zlepšení. Velká pozornost je rovněž věnována rozvíjením kladných vztahů mezi dětmi.

Děti se každé ráno scházejí v ranním kruhu, kde jsou seznámeny s programem dne, za pomoci ranní zprávy jsou motivovány k dalším činnostem. Ty se věnují českému jazyku a matematice různými moderními formami a metodami výuky. Obyčejně po velké přestávce se těžiště práce přesouvá do tzv. center aktivit. V každém centru pracuje skupina 3-5 dětí na společném i samostatném úkolu. Každé centrum – skupina plní odlišný úkol, všechny činnosti sjednocuje jedno téma. V průběhu asi jednoho až dvou týdnů se děti postupně v jednotlivých centrech vystřídají. V podstatě jde o aplikaci poznatků, které děti získají ve výuce po ranním kruhu. Nedílnou součástí dne je hodnocení práce každé skupiny a prezentace výsledků činnosti dětí v kruhu. Na konci dne se tam děti loučí.

Úzká spolupráce s rodiči je velmi ceněna, je důležitým předpokladem efektivního vyučování, není zúžena na pouhé sdělování obtíží, ale je účinným prostředkem rozvoje každého dítěte. Rodiče jsou považováni za prvotní partnery učitele, vítají se jakékoliv podněty, připomínky a návrhy.

Děti se učí číst tzv. GENETICKOU METODOU, která je založena na hláskování. Vychází z velkých tiskacích písmen, která většina dětí již při nástupu do školy zná. Velmi rychle zvládnou techniku čtení slov a vět, čtou tedy hned od začátku s porozuměním i nadšením.

více info

Hlavní principy programu Začít spolu

Důraz na komunikaci s dětmi i rodiči.

Prostředí ve třídě je uspořádáno do center aktivit (CA).

Uprostřed třídy je koberec, kde se děti pravidelně setkávají.

Uplatňuje se tzv. „integrovaná tematická výuka“, kdy všechny činnosti (předměty) sjednocuje jedno téma po určitou dobu (2-4 týdny).

Vyučování probíhá v režimu:

  • Ranní kruh – zahájení výuky
  • Ranní zpráva – motivuje pro další práci
  • Trivium (psaní, čtení, počítání – matematika a český jazyk) – běžným způsobem
  • Centra aktivit (po velké přestávce) – skupinová práce
  • Hodnotící kruh – hodnocení práce skupin, jednotlivců, prezentace výtvorů

Ve třídě jsou stanovena pravidla.

Aktivita dětí převládá nad aktivitou učitelů.

Osobnostní výchova společně s rozvíjením schopnosti skupinové nebo párové práce.

Organizují se společné akce rodičů a dětí.

Konzultace s rodiči probíhají za aktivní přítomnosti dětí.

Děti si tvoří portfolia ze svých výtvorů.

více info
strana: 1 / 1   celkem: 2 záznamů