Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Základní údaje

Školní vzdělávací program

Náš ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, je v souladu s Bílou knihou a Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina. Vznikal po důkladném seznámení se s konkrétními podmínkami školy – SWOT analýza (pedagogičtí pracovníci, rodičovská veřejnost, žáci), podmínkami a požadavky zřizovatele (Město Třebíč), reaguje na požadavky širšího okolí (spádové obce, další okolní obce, dojíždějící žáci), akceptuje a nabízí pokračování školních vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání mateřských škol a je otevřený spolupráci s různými institucemi (pedagogicko-psychologická poradna, sportovní, kulturní i vzdělávací instituce, ostatní základní školy ve městě, venkovské školy, krajský úřad, obec s rozšířenou působností a další).

„Škola budoucnosti“reaguje na požadavky společnosti při respektování osobnostních potřeb a zájmů žáků. Navazuje a dále prohlubuje vzdělávání v dlouhodobém programu „Škola podporující zdraví“. Cílem ŠVP „Škola budoucnosti“ je navázat na dobré tradice školy.

Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů byly stanoveny tyto vzdělávací priority:

1) Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků.

2) Vybavit žáky dovednostmi v práci s informačními zdroji i informacemi samotnými - vedeme je k tomu, aby uměli potřebné údaje nejen vyhledat z různých informačních zdrojů (např. učebnic, encyklopedií, internetu,…), ale aby je uměli i ověřit a porovnat.

3) Rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce (nabízíme anglický jazyk nepovinně od 1. ročníku a povinně od 2. ročníku – s použitím disponibilních hodin a od 7. ročníku výuku dalšího cizího jazyka - německého a ruského jazyka), v sociálních vztazích (klademe důraz na osobnostní a sociální výchovu - jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu, a to s plným využíváním průřezových témat RVP ZV a rozvíjením klíčových kompetencí).

4) Rozvíjet u žáků ICT gramotnost – práce s výpočetní technikou a její využití v praxi by se mělo stát pro žáka naší školy samozřejmostí, výuku výpočetní techniky zařazujeme již od 3. ročníku – v rámci Čtenářské a informační gramotnosti s použitím disponibilních hodin).

5) Pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (chceme žákům pomoci poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s jejich reálnými možnostmi, ve vzdělávání plně respektujeme individualizaci vzdělávání, připravujeme individuální vzdělávací plány nejen pro žáky s poruchami učení, pro žáky handicapované, ale také pro žáky talentované a nadané.

Dětem s diagnostikovanou poruchou učení a chování nabízíme nejen možnost spolupráce se speciálním pedagogem, ale i pomoc asistentů žáků.

Na 2. stupni nabízíme širokou nabídku volitelných předmětů, jejichž smyslem je u žáků upevnit již získané dovednosti a vědomosti, popřípadě rozšířit spektrum vzdělávání.

Široká je rovněž nabídka zájmových kroužků, doplňujících školní výuku a umožňujících žákům volit si odpolední aktivity dle svého zájmu.

Chceme se zúčastňovat různých typů soutěží, kde žáci mohou uplatnit své schopnosti a nadání.

Výuka je „šita na míru“ podle rozmanitých potřeb a zájmů žáků přicházejících do naší školy.

Základní stavební pilíře ŠVP „Škola budoucnosti“

 1. Pohoda věcného prostředí
 2. Pohoda sociálního prostředí
 3. Pohoda organizačního prostředí

Ad1) Pohoda věcného prostředí

společné prostory:

- postupně dotvářet relaxační a oddychové zóny (basketbalové koše, koutky na sezení), do realizace výzdoby zapojit samotné žáky

- využívat společné prostory o přestávkách k aktivnímu odpočinku i komunikaci

- rozšiřovat počet stolů na stolní tenis na chodbách

- využívat venkovního prostoru k aktivnímu odpočinku o přestávkách i po vyučování

učebny:

- vytvářet příjemné a bezpečné prostředí

- netradičně, ale funkčně rozestavět lavice (centra, skupiny, …)

- zejména na 1. stupni zřídit relaxační zóny (koberec, molitanové kostky.)

- výzdoba třídy je plně v kompetenci žáků třídy (vypovídá o životě a dění ve třídě)

- moderní vybavení učeben dále postupně doplňovat v souladu se současnými trendy

Ad2) Pohoda sociálního prostředí

- upevňovat profesionální vztahy: učitel – žák – zákonný zástupce

- loajalita vůči škole (zaměstnanci i žáci)

- udržovat profesionální vztahy na škole: ty jsou založeny na úctě, důvěře a snášenlivosti, uznání, účasti a empatii, otevřenosti, osobní zodpovědnosti, vstřícnosti a vůli ke spolupráci a pomoci

- řídit se pravidly pro vytváření bezpečného klimatu pro zaměstnance školy, pro zákonné zástupce i pro žáky

- pracovat v týmu na všech úsecích

- při výuce dodržovat zásady efektivního učení (nepřítomnost ohrožení, smysluplný obsah, možnost výběru, přiměřený čas, obohacené prostředí, spolupráce, okamžitá zpětná vazba, dokonalé zvládnutí)

Ad3) Pohoda organizačního prostředí

- výuka probíhá podle centrálního rozvrhu (akceptovány připomínky vyučujících)

- možnost zařazovat učení v blocích, projektové učení, projektové dny

- délka přestávek je 10 až 20 minut (u mladších dětí možno upravit dle potřeby)

- zařadit nepovinné předměty po polední přestávce (13.00, resp. 14.00 hod.)

- zařazovat relaxační chvilky, cvičení do výuky

- při vhodném počasí využívat vnější prostory pro výuku

- péče o integrované žáky (žáci se SPUCH): práce se speciálním pedagogem (v malé skupině – reedukace SPUCH) a s asistenty žáků

Jádrem našeho školního kurikula je příprava žáků na převzetí společenských rolí v dospělosti.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami považujeme žáky se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, kombinovaným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáky se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáky se sociálním a kulturním znevýhodněním (z ohroženého rodinného prostředí, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů, žáci - cizinci).

Škola budoucnosti ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami volí a uplatňuje zejména formu individuální integrace do běžných tříd – individualizace vzdělávání.

Obecné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), speciálně pedagogickým centrem (SPC), zdravotnickým zařízením ( diagnostika, doporučení pro výuku)
 • připravenost učitelů na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (stálé zkvalitňování odbornosti pedagogických pracovníků)
 • úzká spolupráce třídního učitele i ostatních vyučujících se speciálním pedagogem a výchovným poradcem, spolupráce pedagogů s rodiči, se zákonnými zástupci (nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a školského poradenského zařízení)
 • na základě doporučení PPP nebo SPC a písemné žádosti rodičů vypracování individuálního vzdělávacího plánu, jeho dodržování a vyhodnocování
 • práce s žáky na základě podkladů pro podpůrná opatření vydaných PPP (reedukace, vhodná organizace výuky, vhodné formy a metody práce, dílčí úlevy pro dítě)
 • využívání dostupných podpůrných pomůcek a materiálů
 • podnětné a vstřícné školní prostředí, které za přispění všech podpůrných opatření umožňuje žákům rozvíjení jejich vnitřního potenciálu
 • respektování zdravotního stavu, individuality a potřeb žáka
 • podpora nadání a talentu žáka (široká nabídka cizích jazyků, volitelných předmětů, volnočasových aktivit v rámci školní družiny a školního klubu)
 • při hodnocení zohlednění druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění dle Vyhlášky č.227/2007 Sb. ze dne 31. 8. 2007 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • v případě potřeby zajištění asistenta žáka, spolupráce s dalšími odborníky (psycholog, psychiatr, logoped, neurolog)

Žáci se specifickými poruchami učení

Žáky s poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do PPP. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. Jejich vzdělávání probíhá běžným způsobem s tím, že učitelé se ve vztahu k žákům s poruchami učení zaměřují na přiměřené zpracování obsahu a formy učiva při naplňování očekávaných výstupů v jednotlivých předmětech (úprava metod, obsahu výuky, individualizace hodnocení). Velmi důležitá je zde role speciálního pedagoga, který se soustředí na reedukaci formou individuální či skupinové péče a zajistí speciálně-vzdělávací činnost. V případě, že PPP doporučí vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu, na základě tohoto doporučení a písemné žádosti rodičů škola ve spolupráci s PPP plán pro žáka zpracuje. Na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu se podílí vyučující daného předmětu, speciální pedagog, výchovný poradce, rodiče a podle potřeby další osoby. V průběhu celého základního vzdělávání jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami hodnoceni s tolerancí.

Odpovědnost za plánování, průběh vzdělávání i hodnocení výsledků žáka nese pedagog, který ve všech fázích edukace spolupracuje se speciálním pedagogem a odborným poradcem.

Žáci tělesně postižení

Vzdělávání žáků tělesně postižených probíhá ve třídách na1. a2. stupni formou individuální integrace. Žáci se vzdělávají podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů (spolupráce a doporučení SPC). Se souhlasem ředitele školy a zákonného zástupce žáka může pomáhat dítěti při vyučování osobní asistent nebo asistent pedagoga (pomoc při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc při samoobslužných činnostech, pomoc učitelům při komunikaci s dítětem, pomoc při komunikaci dítěte s ostatními žáky, pomoc při komunikaci s rodiči žáka). Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo ni.

Žáci s autismem

Jedná se o žáky s lehčími formami autismu, vzdělávání těchto žáků probíhá ve třídách na 1. a 2. stupni formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení SPC se žáci vzdělávají podle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu.

Učitel musí s žáky stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo ni. Na základě posouzení SPC o závažnosti postižení může být požadována přítomnost osobního asistenta ( pomoc při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc učitelům při komunikaci s dítětem, pomoc při komunikaci dítěte s ostatními žáky, pomoc při komunikaci s rodiči žáka).

Žáci s poruchami chování

Jedná se o žáky, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků probíhá ve třídách na1. a2. stupni formou individuální integrace (doporučení a spolupráce s PPP). V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a spolupráci.

Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo ni. Zavést systém pochval a postihů, pozitivní posilování žádoucího chování.

Žáci se sociálním a kulturním znevýhodněním

Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavním problémem bývá zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka, narušená nebo chybějící schopnost navazování sociálních vztahů a chybějící správné vzorce chování v sociální skupině. Vzdělávání těchto žáků probíhá ve třídách na1. a2. stupni formou individuální integrace (doporučení a spolupráce s PPP).

Škola musí využívat výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, plánovat výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Důležitá je spolupráce školy se zákonnými zástupci, popřípadě opatrovníky a pěstouny a odborným pracovištěm na vytvoření příznivého klimatu pro tyto žáky ve školním prostředí.

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

Také nadaní žáci potřebují specifickou péči a pomoc ze strany školy i rodiny, především při stimulaci a vytváření vhodných podmínek.

V případě, že učitel vysleduje u žáka projevy mimořádného nadání, informuje o svém zjištění speciálního pedagoga školy a zákonné zástupce žáka. Jestliže zákonní zástupci žáka požádají o vyšetření žáka pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciální centrum a toto akreditované pracoviště potvrdí, že se jedná o žáka mimořádně nadaného, je tento žák (se souhlasem rodičů) dále vzděláván i hodnocen na základě doporučení odborného pracoviště. Žáci mimořádně nadaní jsou v naší škole integrováni do „běžných“ tříd. Výuka probíhá podle individuálních vzdělávacích plánů (doplnění, rozšíření, prohloubení vzdělávacího obsahu, zadávání specifických úkolů, zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů). Součástí individuálního vzdělávacího plánu mimořádně nadaného žáka může být i jeho účast ve výuce některých vyučovacích předmětů ve vyšším ročníku, než který navštěvuje. Výuka žáků mimořádně nadaných se v předmětech, ve kterých je integrace stanovena, zaměřuje na jejich individuální rozvoj. Speciální pedagog školy sleduje mimořádně nadané žáky zejména po stránce osobnostního a sociálního rozvoje, který nebývá vždy v souladu s rozvojem žáka v oblasti vzdělávací. V mimořádných případech je možné přeřadit žáka do vyššího ročníku.

Rozvoji nadání všech žáků slouží široká nabídka volnočasových aktivit na škole, volitelných předmětů na 2. stupni i účast v různých soutěžích a olympiádách. Všechny tyto aktivity umožňují rozvoj dětí v oblastech, které je zajímají a jsou jim blízké.


<< zpět