Home >Pro budoucí prvňáčky >Zápis do 1. třídy >Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021 - 2022
Pro budoucí prvňáčky

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021 - 2022

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021 - 2022

Online podpora zápisu dětí do 1. ročníků ZŠ v Třebíči

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2021 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí. V ostatních případech se postupuje v souladu s § 36 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

 

JAK ONLINE ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBÍHÁ?

1.  fáze – vydávání online přihlášek (žádostí o zápis) od 1. března 2021 do 16. dubna 2021

K zápisu do základní školy je třeba dítě přihlásit. Přihlášku (žádost o zápis) je možné získat těmito způsoby:

  • vyplněním online přihlášky prostřednictvím odkazu na vybranou základní školu na této webové stránce.
  • vyplněním online přihlášky prostřednictvím odkazu na webové stránce příslušné základní školy

Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte v souvislosti s vyzvednutím přihlášky k zápisu vybranou základní školu nebo odbor školství a kultury MěÚ Třebíč.

 

2.  fáze – zápis

Na základě vyplněné online přihlášky se vygeneruje žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ, kterou je třeba vytisknout, podepsat a spolu s prostou kopií rodného listu dítěte doručit do 30. dubna 2021 dle aktuálních pokynů o průběhu zápisu do vybrané základní školy.

Zápis do první třídy se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Nechoďte tedy v termín původního termínu zápisu (9. a 10. dubna 2021) do školy. 

3.  fáze – přijímací řízení

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitele základní školy. O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni formou rozhodnutí do 30 dní od zápisu. 

 

KRITÉRIA K PŘIJETÍ:

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2021/2022 bude přijato maximálně 60 žáků. Do prvních tříd základní školy se přijímají děti podle následujících kritérií:

  1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádového obvodu základní školy,
  2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádového obvodu základní školy, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku),
  3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu Česká republika.

 

STANOVENÍ POŘADÍ:

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede ředitel školy za přítomnosti zástupce ředitele školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.


NEVÍTE, DO KTERÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VAŠE DÍTĚ SPÁDOVĚ PATŘÍ?

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).
V této obecně závazné vyhlášce si můžete spádovou školu vyhledat:
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 (školské obvody spádových ZŠ


INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ ZVAŽUJÍ U SVÝCH DĚTÍ ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2021, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Písemná žádost o odklad musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel základní školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

 

Pro bližší informace k průběhu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy můžete kontaktovat pracovnice odboru školství a kultury MěÚ Třebíč nebo přímo zástupkyni ředitele Mgr. Vladimíru Otiskovou (otiskova@zskopce.cz, tel.: +420 568 606 102).