Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Zápis do MŠ 2020/2021

Změny v zápisech do MŠ v důsledku mimořádných opatření

V loňském roce město Třebíč poprvé úspěšně realizovalo zápis dětí do MŠ za pomoci webové aplikace. Hlavní myšlenkou této inovace bylo zjednodušení procesu zápisu nejen pro rodiče dětí, které nastupují do mateřské školy, ale také pro zpracovávání žádostí v jednotlivých školách. Výhodou aplikace je i zajištění transparentnosti. Podle vygenerovaného registračního čísla mohou rodiče neustále sledovat, na jakém místě v pořadníku se žádost jejich dítěte pohybuje. Rodiče také mohou sledovat, zda se jejich dítě automaticky posune v žebříčku, v případě, že rodiče jiného dítěte místo v mateřské škole uvolní. Pořadí se stanovuje na základě kritérií stanovených řediteli mateřských škol.

Nový systém se osvědčil, a proto v něm město bude pokračovat i nadále.

V období od 6. dubna 2020 do 30. dubna 2020 mají rodiče možnost žádost o předškolní vzdělávání vyplnit přímo v systému na webové adrese https://zapisms.trebic.cz. Systém jim vygeneruje registrační číslo, a oni pak už jen dokument vytisknou a doručí do vybrané mateřské školy.

Vzhledem k současným mimořádným bezpečnostním opatřením v naší zemi budou řádné zápisy na mateřských školách, které zřizuje město Třebíč, probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, nově v termínu od 4. do 16. května 2020.

Pro podání žádosti se nyní upřednostňuje

  • podání datovou schránkou,
  • emailem s elektronickým podpisem,
  • poštou,
  • vhození přihlášky do poštovní schránky u vchodu do ZŠ,
  • v krajních případech dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

V současné situaci není žádoucí, aby rodiče navštěvovali osobně praktického lékaře pro doložení řádného očkování dítěte. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže) a doloží kopii očkovacího průkazu. V případě, že dítě nebylo řádně očkováno, musí kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí předškoláků.

V uvedeném termínu rodiče doručí do mateřské školy:

-        vytištěnou a podepsanou žádost;

-        čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované;

-        kopii očkovacího průkazu;

-        kopii rodného listu.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 se týká dětí narozených do 31. srpna 2015.

V případě, že rodiče nemají přístup k internetu, mohou se o pomoc s vyplněním přihlášky obrátit přímo na mateřskou školu nebo na odbor školství a kultury MěÚ Třebíč.

 

 

 

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

 

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

 

 

 

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

 

 

 

 

Podpis zákonného zástupce

 


Zveřejnění výsledků zápisu

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod vygenerovanými registračními čísly na nástěnce u vchodu do ZŠ a na webových stránkách MŠ.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit (Olga Tesařová, tesarova@zskopce.cz, tel. 568 606 110).

 

Informace o mateřské škole

Mateřská škola je součástí Základní školy Na Kopcích. Má dvě třídy (Sluníčka a Hvězdičky), které jsou umístěny v přízemní části budovy. Každá třída má samostatný vchod a přístup na školní zahradu.

Mateřská škola realizuje program Zdravá škola, logopedickou prevenci, plavání dětí a úzce spolupracuje se základní školou (čtení školáků dětem, spolupráce se speciálním pedagogem, využití tělocvičny, kinosálu, kuchyňky).

Třídy v naší MŠ jsou věkově smíšené.

 

 

Přihlášky k zápisu do MŠ a více informací o přijímacím řízení naleznete v odkazu:

https://zapisms.trebic.cz/


<< zpět