Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Zápis do první třídy

Výsledky zápisu do školního roku 2020/2021

           
Registrační číslo Výsledek zápisu
   
0LDJ5 Zapsán do 1. ročníku
2GTRL Zapsán do 1. ročníku
3WZ12 Zapsán do 1. ročníku
618CF Zapsán do 1. ročníku
6L7B2  
6YTF6 Zapsán do 1. ročníku
730VG Zapsán do 1. ročníku
73XP1 Zapsán do 1. ročníku
7IFCM Zapsán do 1. ročníku
7MYSM Zapsán do 1. ročníku
9TI16 Zapsán do 1. ročníku
E1A30 Zapsán do 1. ročníku
ENW4I Zapsán do 1. ročníku
FC3QA Zapsán do 1. ročníku
FC3QL Zapsán do 1. ročníku
FGSKX  
GU1O6 Zapsán do 1. ročníku
HBPYN Zapsán do 1. ročníku
HGTLJ  
I985G Zapsán do 1. ročníku
I9I4N  
IN08H Zapsán do 1. ročníku
KNLTD Zapsán do 1. ročníku
LFZ9U  
PHHQN Zapsán do 1. ročníku
PQNGJ Zapsán do 1. ročníku
Q1TZR Zapsán do 1. ročníku
VZ3G8  
ZBL28 Zapsán do 1. ročníku
ZNLS4 Zapsán do 1. ročníku
více info

ZMĚNA ORGANIZACE ZÁPISU!!!

Z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se mění organizace zápisu do prvního ročníku základní školy, který se měl uskutečnit 3. – 4. dubna 2020.


 • proběhne bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců


 • termín registrace k zápisu pomocí online přihlášek zůstává nezměněn - do 31.03.2020 prodloužen do 17.dubna 2020!

 

Podepsanou žádost o zápis dítěte do 1. třídy, kterou vygeneroval systém při online přihlašování (odkaz viz níže), doručí zákonný zástupce dítěte společně s kopií rodného listu dítěte do pátku 17. dubna 2020 jedním z následujících způsobů do naší  základní školy:

 

 • poštou na adresu školy (ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích 342, Třebíč 674 01)

 

 • nebo datovou schránkou (73fwbb9) 

 

 • nebo v zalepené obálce vhodit do naší poštovní schránky u vchodu

 

 


více info

Původní podoba - Zápis do první třídy pro školní rok 2020 - 2021

Původní podoba - Zápis do první třídy pro školní rok 2020 - 2021

 

Původní podoba zápisu byla z důvodu mimořádných opatření vlády ČR zrušena!!!

Platí pouze forma online přihlášení k zápisu a její termín

- do 31.března 2020!!! prodloužen do 17.dubna 2020!

Zápis budoucích prvńáčků pro školní rok 2020 - 2021 se uskuteční 

 • v pátek 3. dubna 14 - 18h
 • v sobotu 4. dubna 8 - 11h

Zde se můžete přihlásit:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zskopce/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

Po otevření portálu vyplňte přihlášku k zápisu do 1. třídy. Následně si vyberete termín, který vám vyhovuje. Po správném odeslání vám přijde e-mail s registračním číslem vašeho dítěte a žádost o zápis dítěte do 1. ročníku. Tu si vytisknete a přinesete společně s ostatními dokumenty k zápisu a doručíte do školy.

 

Těšíme se na Vás! 

více info

Co dalšího si s sebou přinést?

Z důvodu mimořádných opatření vlády ČR proběhne zápis bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců, všechny dokumenty je třeba doručit do školy jedním z těchto způsobů:

- poštou

- datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem (nelze akceptovat prostý email)

- v zalepené obálce vhodit do poštovní schránky školu u vchodu

 

1. Své dítě v doprovodu zákonného zástupce.

2. Rodný list dítěte doručit spolu s vytisnkutou žádostí , občanský průkaz zákonného zástupce

(u cizinců ověřená kopie dokladu o pobytu na území ČR).

3. V případě odkladu potvrzení od školního poradenského zařízení a odborného lékaře (klinického psychologa) - rovněž doručit spolu s žádostí.

více info

Podrobnější informace k zápisu

Z důvodu mimořádných opatření vlády ČR proběhne zápis bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, pouze tedy 1. a 3. fáze.

Zápisu k plnění povinné školní docházky podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2020 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

Jak zápis do základní školy probíhá?

1.     fáze – vydávání online přihlášek od 9. března 2020 do 31. března 2020

K zápisu je třeba dítě přihlásit. Přihlášku je možné získat těmito způsoby:

-        vyplněním online přihlášky prostřednictvím odkazu na vybranou základní školu na této webové stránce

-        vyplněním online přihlášky prostřednictvím odkazu na webové stránce příslušné základní školy

Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte v souvislosti s vyzvednutím přihlášky k zápisu vybranou základní školu nebo odbor školství a kultury MěÚ Třebíč.

Přihlášku (žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy) je třeba řádně vyplnit a doručit do školy.

2.     fáze – zápis

Zápis dětí do 1. tříd základních škol pro šk. rok 2020/2021 se bude konat v pátek 3. dubna 2020 od 14 do 18 hodin a v sobotu 4. dubna 2020 od 8 do 11 hodin v budovách základních škol. K zápisu se dostaví zákonný zástupce (nejlépe i s dítětem) a odpovědnému pracovníkovi základní školy předloží řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

3.     fáze – přijímací řízení

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitele základní školy. O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni formou rozhodnutí do 30 dní od zápisu.

více info

Zvažujete odklad školní docházky?

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2020, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Písemná žádost o odklad musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel základní školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

více info

Průběh našeho zápisu

Program zápisu budoucích prvňáčků bude letos motivován tématem ŘEMESEL. - z důvodu mimořádných opatření vlády ČR zrušeno!!!

Při vstupu do školy vás hned ve vestibulu přivítají naši žáci pátých tříd v kostýmech různých povolání, kteří si pro vás připravili několik drobných úkolů. Děti budou mít možnost splnit úkol rybáře, zahradníka, kuchaře… Tyto úkoly jsou zábavné a mají za úkol uvolnit napětí, které u některých předškoláků vzniká, když se uvědomí důležitost zápisu.

Poté se za doprovodu našich páťáků přesunete do prvního patra, kde bude přichystán již vlastní opravdový zápis.

Nejdříve si rodiče vyřídí nezbytné formální záležitosti (odevzdají podepsanou přihlášku, doplní potřebné údaje apod.) ve třídě, kde vás přivítají naše paní vychovatelky školní družiny.

Potom vás pozve do vámi vybrané konkrétní třídy paní učitelka, kde budou připravené úkoly čtyř různých povolání. Jednotlivé úkoly mají za úkol ověřit úroveň vašeho dítěte v různých oblastech, které jsou důležité pro úspěšné fungování ve škole:

 • Matematické představy (určit počet, více, méně, geometrické tvary)
 • Řeč (vyprávět příběh podle obrázků apod.)
 • Sluchové vnímání (slabiky, první hláska ve slově apod.)
 • Barvy
 • Grafomotorika (základní prvky – čára, vlnovka, horní a dolní klička, lomená čára, spirála, horní a dolní oblouk apod.)
 • Zrakové vnímání (najít odlišný obrázek v řadě apod.)
 • Prostorová orientace (první, poslední, vlevo, vpravo dole apod.)

Závěr našeho zápisu strávíte v ředitelně naší školy, kde děti dostanou drobné dárky a právě pořízené slavnostní foto. Rodiče budou mít možnost si popovídat s vedením školy a vznést případné dotazy.

více info

Jak můžete pomoci svým dětem?

• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmivyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

více info

Desatero pro rodiče

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)

• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)

• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).

 

 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• zvládá odloučení od rodičů

• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

• je si vědomé zodpovědnosti za své chování

• dodržuje dohodnutá pravidla.

 

 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)

• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla

• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)

• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

• spolupracuje ve skupině.

 

 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

• řadí zpravidla prvky zleva doprava

• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).

 

 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů

• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)

• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)

• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)

• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)

• reaguje správně na světelné a akustické signály.

 

 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)

• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)

• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)

• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)

• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů

• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)

• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)

• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).

 

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)

• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)

• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit

• pamatuje si říkadla, básničky, písničky

• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je

• postupuje podle pokynů

• pracuje samostatně.

 

 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)

• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí

• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých

• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)

• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny

• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor

• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit

• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)

• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším).

 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení

• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.

• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí

• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne

• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny

• zná celou řadu písní, básní a říkadel

• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)

• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli.

 

 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

• zná faktory poškozující zdraví (kouření)

• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí.

více info
strana: 1 / 1   celkem: 9 záznamů