Home >Mateřská škola >Program Začít spolu >Hlavní znaky programu
Mateřská škola

Hlavní znaky programu

Hlavní znaky programu

Jednou ze základních forem práce v programu Začít spolu je integrované učení hrou a činnostmi. To probíhá nejčastěji v týdenních, 14 -ti denních či měsíčních cyklech.

 

V centrech aktivit jsou připravené takové úkoly, které děti vedou k objevování, umožňují jim spolupracovat, vzájemně si pomáhat, hrát si, společně řešit problémy, učit se od sebe navzájem atp. – kooperativní a situační učení. Úkoly jsou prakticky zaměřené, děti pracují s reálnými materiály a předměty, které jsou k dispozici v každém z center a jsou jim běžně dostupné – prožitkové učení. Připravené úkoly jsou odstupňovány podle obtížnosti, děti si mohou samy volit – princip vzdělávací nabídky.

Při práci v centrech aktivit tedy nastává ve třídě situace, v níž se paralelně vedle sebe a v tentýž čas odehrávají různé činnosti. V každém centru aktivit pracuje skupinka dětí na jiném úkolu, které spojuje jedno téma, kterým se ve třídě po určitou dobu zabývají. Samozřejmostí je propojení probíraného s reálným životem i mimo mateřskou školu (exkurze, výpravy, besedy…). Je zde i prostor pro zapojení rodičů, kteří přicházejí do třídy a dělí se s dětmi o své záliby a dovednosti, vyprávějí dětem o svém povolání, svých koníčcích atp. – spontánní sociální učení. Pokud děti samostatně pracují v centrech aktivit, učitel „přechází“ nejčastěji do role pozorovatele. Sleduje, jak se dětem daří, poskytuje podporu a individuální pomoc dětem, které ji potřebují. Samozřejmě, že jsou i situace, které vyžadují, aby učitel pracoval s dětmi přímo v některém centru aktivity, poskytoval dětem dopomoc, či je provázel při plnění úkolu. Po ukončení činností se všichni sejdou v reflektivním kruhu, kde mohou děti zhodnotit, jak se jim dnes pracovalo, co se jim dařilo, či nedařilo, co je nejvíce zaujalo, kdo jim v práci pomohl nebo poradil, co nového se naučily. Je zde prostor i pro zpětnou vazbu od učitele.

Významnou prevencí konfliktů mezi dětmi je stanovení a dodržování pravidel, která jsou v každé třídě tvořena společně se skupinou dětí a jsou pozitivně formulována.