Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Školská rada

Školská rada

Školská rada

 

Školská rada Základní školy a mateřské školy Třebíč, Na Kopcích 342 byla zřízena na základě §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada plní dle §168 školského zákona zejména tyto úkoly:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok,
  • projednává inspekční zprávy ČŠI,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na odvolání ředitele školy,
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

 

 


<< zpět