Aktuálně

Mateřská škola

Školy pro zaměstnance vybraných profesí

Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských a základních školách pouze pro vybrané skupiny dětí a žáků. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách a žáků na prvních stupních základních škol, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel.

 

Mateřské školy

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. o Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.

o O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.

o Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.

o Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

o Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

 

Základní školy

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. o Pro děti IZS je školní družinou/školním klubem zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině/školním klubu jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.

 

o Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny/školního klubu může vykonávat vychovatel nebo jiný ředitelem školy pověřený pedagogický pracovník.

o O způsobu organizace programu školní družiny/školního klubu pro děti IZS a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.

o Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce.

o Na děti IZS účastnících se programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

  

Vybrané profese

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

o zaměstnanci bezpečnostních sborů,

o příslušníci ozbrojených sil,

o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

o zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

přečíst celé
Mateřská škola
Vláda na svém jednání (26. února 2021) rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se od 1. do 21. března 2021 uzavřou:
  • mateřské školy
  • základní školy včetně 1. a 2. ročníků
  • školní družina a školní klub

Zajišťujeme péči o děti členů integrovaného záchranného systému (IZS).

V případě zájmu o přihlášení dítěte zašlete vyplněnou a potvrzenou přihlášku zaměstnavatelem na email řediteli školy:

Mgr. Vítězslav Bártl bartl@zskopce.cz

 

Přihláška ke stažení zde:

přečíst celé
Mateřská škola
Vážení rodiče,
 
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného dne 22. února 2021 (čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN) 
je zakázán vstup do prostor školy bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), 
včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC (chirurgická rouška).
Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.
Výše uvedený zákaz se nevztahuje na děti v mateřské škole.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

přečíst celé