Home >Mateřská škola >Provoz mateřské školy
Mateřská škola

Organizace dne

Denní program je přizpůsoben věkově smíšené skupině dětí od 3 do 7 let. Nejmladší děti si zvykají na odloučení od rodičů, učí se sebeobsluze a soužití mezi ostatními vrstevníky, starší děti získávají nové vědomosti a dovednosti, rozšiřují a zdokonalují si slovní zásobu a nejstarší děti jsou vedeny k více úkolům a zodpovědnosti, které budou při vstupu do ZŠ muset zvládnout. Mladší děti se učí od starších, ale i starší děti si uvědomují, jak důležité je vzájemně si pomáhat, a jsou mladším dětem dobrými kamarády. Organizace dne je sice stanovena různými časovými úseky, ale ty jsou jen orientační. Program je připraven s ohledem na individuální potřeby dětí, umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje se přizpůsobit i počasí. Při pěkné počasí se prodlužuje délka pobytu venku, naopak při nepřízni se prodlužují ranní činnosti a jsou využity prostory, jimiž disponuje ZŠ. Celý program má u starších dětí vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku. U nejmladších dětí je více prostoru pro spontánní hru, sebeobsluhu a odpočinek.

Organizace dne

6.00 – 8.45

- příchod dětí do MŠ – od 6.00 do 8.00 hod.

- od 6.00 hod. do třídy Hvězdiček, dále od 7.00 hod. provoz i ve třídě Sluníček

- následuje nabídka činností v námětových koutcích, výtvarné a pracovní činnosti, grafomotorická a logopedická cvičení, spontánní hravé aktivity

 

8.45 – 9.00

- hygiena, přesnídávka

 

9.00 – 9.30

- didakticky cílené činnosti mající různou formu a způsob organizace, zaměřené i na spontánní učení, jazykové chvilky, smyslové hry, cvičení, zpěv, dramatizaci pohádek atd.

 

9.30 – 11.30

- pobyt venku (dle počasí vycházka do přírody, pobyt na školní zahradě, hry na školním hřišti), za nepříznivého počasí využití tělocvičny ZŠ, víceúčelového sálu, keramické dílny atd.

 

11.30 – 12.00

- hygiena, oběd

 

12.00 – 14.00

- hygiena (včetně čištění zubů), příprava na odpočinek, odpočinek

 

 14.00 – 14.30

- hygiena, odpolední svačina

 

14.30 – 16.00

- odpolední činnosti dle zájmu dětí, volné hry, možnost pokračování v didakticky cílených činnostech