Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 VZHLEDEM KE COVID-19

Pohyb žáků v prostorách školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Žák po celou dobu pobytu ve škole minimalizuje kontakt se žáky jiných tříd.
 • Žák se o přestávkách bude zdržovat převážně ve své třídě.
 • Žák 1. stupně nesmí navštěvovat 2. stupeň a naopak.
 • Žák si v co nejkratším čase po příchodu do budovy školy důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Žák dodržuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 • Žáci se v prostorách školy nesmí shromažďovat a vytvářet skupinky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a školní řád.
 • Při přesunu tříd, pohybu na chodbách, návštěvě toalet či společných a venkovních prostor nesmí žáci navštěvovat jiné třídy, nesmí se scházet ve společných a venkovních prostorách se žáky z jiných tříd, nesmí bezdůvodně přecházet do jiného patra a nesmí se scházet na WC nebo v jiných prostorách školy.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Po skončení vyučování, nebo kroužku žák ihned opouští školu. Žáci se nesmí zdržovat a shlukovat v prostorách šaten.
 • V odborných učebnách (např. cvičná kuchyňka, učebna informatiky, učebna dílen, učebna VV, keramická dílna, posilovna) si žák po vstupu do učebny důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu v učebně.
 • Při podezření na možné příznaky COVID-19
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
  • Každou změnu zdravotního stavu (příznaky infekce dýchacích cest, nevolnost, kašel, teplotu) či zranění budou žáci okamžitě hlásit pedagogickému pracovníkovi.
  • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. Zákonný zástupce následně kontaktuje lékaře žáka a ten rozhodne o dalším postupu. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
  • V okamžiku, kdy se bude žák vracet po nemoci do školy odevzdá třídnímu učiteli "ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ" podepsané zákonným zástupcem. Formulář tohoto prohlášení je součátí souborů ke stažení.  

 Ve školní jídelně – výdej obědů

 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce (20 až 30 sekund teplou vodou) či použije dezinfekci na ruce.
 • Žáci při organizaci stravování  poslouchají pokyny pedagogických pracovníků a pracovníků jídelny.
 • Pokrmy vydává personál u okénka, a to včetně pití, salátů a příborů.
 • Každá třída má na oběd vyčleněn sektor ve školní jídelně.
 • V jídelně při odnášení použitého nádobí žáci mezi sebou dodržují rozestupy 2m. Pokud žák vidí, že u okénka na odkládání použitého nádobí je fronta, počká se svojí třídou, dokud nebude u okénka volno.
 • Po odevzdání použitého nádobí žák ihned opouští školní jídelnu nebo zůstává u svého oddělení školní družiny.
 • Žáci, kteří si budou chtít přidat jídlo, vyčkají, až bude u výdejního okénka volno.  Následně si mohou přidat s tím, že musí dodržovat mezi sebou rozestupy 2m.

Ve školní jídelně – bufet

 • Před vstupem do jídelny (bufetu) si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • Žáci při organizaci stravování v bufetu poslouchají pokyny pedagogických pracovníků a pracovníků jídelny.
 • V jídelně (bufetu) při výdeji jídla se žáci neshlukují a dodržují mezi sebou rozestupy 2m, u bufetu se nesmí míchat žáci z různých tříd.
 • Po nakoupení svačiny žák ihned opouští školní jídelnu a odchází do třídy.
více info

Vyzvedávání vysvědčení o prázdninách

Vyzvedávání vysvědčení o prázdninách

Žáci, kteří si nevyzvednou vysvědčení v pátek 26.6. 2020 dle našich  instrukcí níže, budou mít tuto možnost ještě:

 • ve středu   1.7. 2020  - 9 - 12h
 • ve středu 15.7. 2020  - 9 - 12h
 • ve dnech 25. - 28. 8. 2020 - 9 - 12h

Vysvědčení bude k dispozici na sekretariátu školy.

více info

Rozdávání vysvědčení 26.6. 2020

Dne 26.6. bude vydáváno vysvědčení od 8:00 do 8:45. Škola bude pro žáky otevřena od 7:40. Po vstupu do školy se každý žák samostatně odebere do třídy, kde na něj bude čekat třídní učitelka. Žáci, kteří nenavštěvovali dobrovolné konzultace nebo školní skupiny, musí předat třídní učitelce Čestné prohlášení o bezinfekčnosti. V 8:45 žáci odchází domů a již se nekonají žádné školní aktivity. 

Tento den nebude vydáván oběd.

Vysvědčení pro 9. ročníky bude probíhat ve Studiu Kopce a to tak, že 9.A bude mít předávání v 8:00 a 9.B v 9:00. U 9. ročníků bude přítomen třídní učitel, ředitel a zástupce.

více info

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků ve škole

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků ve škole

Ve čtvrtek 11. 6. 2020 proběhla schůzka rodičů budoucích prvňáčků s paní učitelkou Denisou Hudkovou. Paní učitelka rodičům nastínila program Začít spolu a informovala je o tom, co všechno pro jejich děti připravuje. Rodiče i děti se tak mohou těšit na projektové vyučování, exkurze, výlety, spaní ve škole, výuku metodou CLIL apod. Všem rodičům již byly informace také zaslány na jejich mailové adresy.

Setkání se účastnil i pan ředitel, paní zástupkyně a nechyběla ani paní vychovatelka budoucích prvňáčků a vedoucí školní jídelny. 

Veškeré informace budou ještě jednou a podrobněji rodičům i dětem předány v září první školní den a na společné třídní schůzce.

Užitečné odkazy:

https://www.zskopce.cz/budouci-prvni-trida-2020-2021/

https://www.zskopce.cz/budouci-prvni-trida-2020-2021/on-line-setkani-s-rodici-budoucich-prvnacku/

 

více info

Setkání rodičů budoucích prvňáčků ve škole

Ve čtvrtek 11. června 2020 v 17h se uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků přímo ve škole. Rodiče se dozví podrobné informace ohledně nástupu jejich dětí do první třídy od:

 • třídní učitelky
 • vychovatelky školní družiny
 • vedoucí vychovatelky školní družiny
 • vedoucí školní jídelny
 • vedení školy

 Z důvodu stále platných hygienických opatření ve školách bude schůzka v jídelně školy, do které lze vejít přímo zvenku.

Použijte tedy, prosím, zadní vchod od silnice a hřiště, cesta bude označena. (Pokud stojíte čelem k hlavnímu vchodu školy, je třeba ji zleva obejít.)

V případě, že se nebudete moci setkání zúčastnit, napište na email otiskova@zskopce.cz. Důležité informace vám budou poté zaslány na vámi uvedený email, najdete je také na našem webu                                

 

Mgr. Vladimíra Otisková

 

 

více info

Prázdninový provoz MŠ 2020

Vážení rodiče, kapacita naší MŠ na období letních prázdnin je již vyčerpána a další děti není možné přijímat.

 

 

Děkujeme za pochopení.více info

Přítomnost žáků 2. stupně ve škole

Vážení rodiče a žáci,

od 15. června je možná přítomnost žáků 2. stupně v naší škole. Účast žáků ve škole je zcela dobrovolná. Distanční výuka bude probíhat do konce školního roku. Od 15. června však nebudou probíhat online webináře.

Z organizačních a hygienických důvodů bude přítomnost žáků organizována v období od 15. do 26. června následovně:

Po 15. a 22. června – 6. ročníky

Út 16. a 23. června – 7. ročníky

St 17. a 24. června  – 8. ročníky

Čt 18. a 25. června  – 9. ročníky

Pá 26. června vysvědčení

Začátek bude vždy 8:30, konec 10:15.

Žák bude do školy vpuštěn pouze na základě vyplněné a podepsané přihlášky s čestným prohlášením o bezinfekčnosti, na které musí být datum vstupu žáka do školy.

Prosíme, aby žáci donesli veškeré učebnice, které budou v rámci třídnických hodin vybrány. Nabízíme žákům i možnost konzultací z jakéhokoliv předmětu. Pokud některý z žáků bude vyžadovat konzultaci, emailem kontaktuje učitele, který bude v den pro vybraný ročník přítomen ve škole.

více info

Závěrečné hodnocení školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení vyplývá z vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku zohlední:

 • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
více info

Výuka na 1.stupni od 25. května 2020

Výuka na 1.stupni od 25. května 2020

V pondělí 25. května se rozběhla výuka ve všech třídách 1. stupně vedená třídními učitelkami, žáci tak mohou být opět v kontaktu se svými spolužáky. Celkem se přihlásilo 100 žáků, kteří plní úkoly z matematiky, češtiny, angličtiny a dalších předmětů dle uvážení třídní učitelky. Po výuce přebírají žáky paní vychovatelky a asistentky, které zajišťují zájmovou činnost a relaxaci žáků. Třídní učitelky se poté mohou věnovat přípravě distanční výuky pro žáky, kteří zůstali doma. Žáci v hojné míře využívají nabídku teplého oběda ve školní jídelně. Provoz všech školních skupin je zajištěn do 15h.

Mgr. Vladimíra Otisková

více info

Principy výuky na 1.st. od 25. května 2020

Milí rodiče,

konkrétní podoba a náplň výuky pro žáky 1. – 5. ročníku bude upřesněna po 18. květnu, kdy budeme znát počet přihlášených dětí do školních skupin a celkovou personální situaci ve škole.

Budeme se snažit v co největší míře uplatnit tyto principy:

 • děti by měly zůstat ve svých kolektivech (třídách) se svou třídní učitelkou
 • dopoledne by měla probíhat výuka hlavně ČJ a M v kombinaci s ostatními předměty dle uvážení třídní učitelky
 • péči o děti během oběda a odpoledne by měly převzít vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga, půjde o zájmovou činnost
 • děti by měly dostávat teplá jídla včetně polévek v naší školní jídelně
 • děti, které nebudou chodit do školy, budou i nadále dostávat materiály v rámci distanční výuky
 • děti přihlášené do školních skupin si tyto úkoly splní během dopoledne ve škole pod vedením své třídní učitelky

 Těšíme se na setkání s vašimi dětmi!

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  |  další >>
strana: 6 / 47   celkem: 470 záznamů