Základní škola

Zdravá škola

Zdravá škola

Od roku 2003 je naše škola členem celostátní sítě škol podporujících zdraví.

Od roku 2003 je naše škola členem celostátní sítě škol podporujících zdraví, může tedy připojovat ke svému názvu dodatek Škola podporující zdraví (dále jen ŠPZ).

Záměrem programu ŠPZ je aplikovat strategii podpory zdraví na podmínky školy a přispět k její účasti na vlastní proměně a rozvoji. Cílem proměny je trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní.

 

Cílem programu ŠPZ je rozvíjení klíčových životních kompetencí, kterými se člověk podporující zdraví vyznačuje:

1. Rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory a prevence nemocí,

2. Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou,

3. Dovede řešit problémy a řeší je,

4. Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života,

5. Posiluje duševní odolnost,

6. Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce,

7. Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech.

 

Zásady podpory zdraví ve škole:

- Pohoda prostředí (věcného, sociálního a organizačního)

- Zdravé učení (smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost, spoluúčast a spolupráce, motivující hodnocení)

- Otevřené partnerství ( škola - model demokratického společenství, škola - kulturní a vzdělávací středisko obce)

 

Být zdravou školou znamená:

- zbavit školu stresu a strachu

- vytvářet klidné a příjemné prostředí pro práci i relaxaci

- dávat přednost dovednostem a návykům před memorováním a drilem

- chybu vnímat jako jeden ze stupňů učení společně s ostatními metodami

- vytvářet zdravý názor na život a svět kolem sebe

- naučit se pracovat i odpočívat

- zaujímat zdravé postoje v jednání

 

Základními principy podpory zdraví je respektování přirozených potřeb jednotlivce a rozvoj komunikace a spolupráce.

Úsilím pedagogů naší školy je spokojený a aktivní žák se schopností uplatnit se v praktickém životě. V současné době všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy chápou význam výchovy ke zdraví nejen na naší škole, ale i ve společnosti. Proto se v naší výuce objevují prvky činnostního učení, otevřené a tvořivé školy s důrazem na osobnostně sociální výchovu, environmentální výchovu, multimediální výchovu i výchovu demokratického občana.

Teoretickou výuku pravidelně doplňují školní projekty, ve kterých mají žáci možnost propojit získané vědomosti s praxí. Mezi projekty, které budeme v letošním školním roce realizovat, patří např. Podpora zdravého životního stylu, Podpora environmentálního vzdělávání, Zdravé léto a podzim v nové MŠ, Zdravý podzim na Kopcích, Týden boje proti zákeřným chorobám atd.

 

Ekologie

Hlavní cíle (čeho chceme dosáhnout) Prostřednictvím vzdělávání, projektů, exkurzí, programů a dalších akcí přispívat k šíření ekologického vědomí ve smyslu udržitelného rozvoje mezi žáky, pedagogy a veřejností a vytvářet správné postoje k přírodě a prostředí

 

Koordinátor environmentální výchovy

PaedDr. Jana Ženíšková – tel. 568 606 122

koordinace environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve škole

 

Zkvalitnit poznávání přírody a vztahů k životnímu prostředí (vycházky, exkurze, nástěnky, výstavky)

Pokračovat v úpravě a údržbě školy a jejího okolí z hlediska požadavků ekologické výchovy

Pečovat o zeleň v okolí školy, pěstovat zeleň v rámci pracovních činností

Zlepšovat květinovou výzdobu tříd i školy a starat se o ni

Učit děti smyslovému i citovému vnímání přírody

Pokračovat v rozvíjení spolupráce školy s jejím okolím v oblasti ekologické výchovy

Vést učitele k zajištění kvalitní ekologické výchovy, umožnit jim vzdělávání v této oblasti

Pokračovat v rozvíjení spolupráce školy s jejím okolím v oblasti ekologické výchovy

Naplňovat principy Zdravé školy, podporovat zdravý životní styl

Realizovat praktickou environmentální výchovu na škole, začlenit poznatky ekologické výchovy do všech vyučovacích předmětů a mimoškolních aktivit