Home >Základní škola >Školní poradenské pracoviště >Školní metodik prevence rizikového chování
Základní škola

Školní metodik prevence rizikového chování

Mgr. Kateřina Chládková - školní metodik prevence rizikového chování

Mgr. Kateřina Chládková - školní metodik prevence rizikového chování

- působí v oblasti prevence rizikového chování (závislosti, násilí, šikana, záškoláctví, apod.)

- organizuje programy primární prevence pro žáky

 - spolupracuje s třídními učiteli a s odbornými pracovišti, která působí v oblasti prevence

 - připravuje a vyhodnocuje dotazníky a ankety vztahujících se k tématům primární prevence

 - podílí se na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování

- poskytuje poradenské služby

 

Metodické a koordinační činnosti

 

Prevence záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších forem rizikového chování.

Vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.

Příprava a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků / cizinců.

Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy a dalšími odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence rizikového chování.

Participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení.

 

Informační činnosti

 

Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování.

 

Poradenské činnosti

 

Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště.

Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd.

Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Příprava a vyhodnocování dotazníků a anket vztahujících se k tématům primární prevence (drogy, šikana, kouření,…)

Diagnostika školního klimatu tříd

 

Kontakt:

konzultační hodiny dle dohody na tel. 568 606 103

e-mail: chladkova.k@zskopce.cz