Home >Základní škola >Školní poradenské pracoviště >Školní speciální pedagog
Základní škola

Školní speciální pedagog

Mgr. Pavlína Sedlářová Smrčková - školní speciální pedagog 

Metodické, konzultační a poradenské činnosti ve smyslu:

- depistážní činnost – vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče

- práce se žáky již od předškolního věku, adaptace na školní prostředí, docvičení potřebných dovedností pro nástup do školy

- speciálně pedagogická a etopedická diagnostika při výchovných problémech, stanovení intervenčního přístupu v rámci školy i mimo ni

- diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka

- stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy

- realizace intervenčních (reedukačních) činností

- provádění, popř, zajištění individuální práce se žákem (činnosti reedukační, kompenzační a stimulační)

- individuální práce se žákem s ohledem na konkrétní zdravotní postižení či znevýhodnění

- provádění, popř. zajištění speciálně pedagogické činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků

- metodická pomoc třídním učitelům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb

- příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole

- individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb

- individuální konzultace pro zákonné zástupce

- preventivní intervenční program v oblasti školního neúspěchu – výchovných problémů s uplatněním sociálně pedagogických – etopedických přístupů

- s třídními učiteli průběžné vyhodnocování účinnosti poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dle potřeby navržení a realizace úprav

- podpora při realizaci plánu pedagogické podpory a individuálního výchovného plánu

- koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole

Konzultační hodiny pro rodiče: každou středu od 13.30 – 15.00 hodin (popřípadě dle individuální dohody)

Metodická setkání s asistenty pedagoga: první středu v měsíci od 7.15 – 7.50 hodin (popřípadě dle individuální dohody)

Metodická podpora učitelům školy: druhá středa v měsíci od 7.15 – 7.50 hodin (popřípadě dle individuální dohody)

email: sedlarova@zskopce.cz

tel: 568 606 134 (volat ve středu 7:00 - 15:30, popř. poslat email s telefonním kontaktem, na který je možno volat)