Home >Základní škola >Školní poradenské pracoviště >Výchovný a kariérní poradce
Základní škola

Výchovný a kariérní poradce

Mgr. Veronika Jakubcová - výchovný a kariérní poradce

- metodická a informační služba

- práce se žáky s výchovnými problémy

- volba povolání - poradenská činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání

 

Metodická a informační služba

 

Uskutečňuje diagnostickou činnost u žáků ze vzdělávacích, profesionálně orientačních důvodů.

Informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavech, o možnostech využití jejich odborných služeb.

Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky.

Sám se vzdělává v oblasti nových a alternativních metod výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky.

Poskytuje poradenství při řešení výchovných problémů žáků.

Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy

 

Podává návrhy na vyšetření v PPP nebo SPC na žáky s vývojovými poruchami učení a chování, na žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením.

Řeší výchovné potíže žáků s rodiči v rámci činnosti ŠPP.

Specifické oblasti

 

Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky ve smyslu volby budoucího povolání.

Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák).

 

Volba povolání

 

Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání.

Zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli.

Eviduje nabídku studia ve středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia., poskytuje informace o přijímacím řízení na SŠ

Podává pedagogické radě zprávu o žácích, kteří nedokončí povinnou školní docházku v ZŠ a mají zájem studovat odpovídající učební obor, o žácích, kteří mají změněnou pracovní schopnost. Zajišťuje pro tyto žáky přihlášky a veškeré potřebné informace.

Zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení.

Poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení.

 

Kontakt:

konzultační hodiny dle dohody na tel. 568 606 125

e-mail: jakubcova@zskopce.cz