Základní škola

ZÁKLADNÍ INFORMACE

21.1.2021
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vedoucí školního parlamentu: Veronika Jakubcová, učitelka 2. stupně ZŠ

Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. Jedná se o zástupce tříd od 3. – 9. ročníku, kteří pravidelně navštěvují také 1. a 2. třídy a předávají jim informace o dění v ŠP. V čele školního parlamentu stojí předseda, který je volen na první schůzce. Dále je také volen jeden místopředseda.

PŘEDSEDA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU ve školním roce 2022/2023: Denisa Čermáková (8. B)

MÍSTOPŘEDSEDA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU ve školním roce 2022/2023: Zuzana Bartošová (7. A)

 

Jednání školního parlamentu svolává předseda parlamentu, koordinátor z řad pedagogů nebo vedení školy. Datum jednání parlamentu je vždy uvedeno s dostatečným časovým předstihem na nástěnce parlamentu. Jednání ŠP je přítomen koordinátor, který je určen ředitelem školy (Mgr. Veronika Jakubcová).

 

Členství v parlamentu: Členem parlamentu může být každý žák 3. – 9. ročníku, který byl zvolen třídním kolektivem. Členství trvá jeden rok a může se každoročně opakovat. Členství je dobrovolné.

 

Schůzky školního parlamentu: 1x měsíčně (případně dle důležitosti) v učebně německého jazyka (čas je vždy upřesněn na nástěnce parlamentu).

 

FUNKCE ČLENŮ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

Předseda školního parlamentu – zahajuje, řídí a ukončuje schůze, dává hlasovat o projednávaných bodech, po domluvě s ostatními členy rady vyhlašuje další schůzi, má právo s členy rady přijít za vedením školy a přednést projednávané návrhy, dává slovo hostům.

Místopředseda školního parlamentu – přebírá práva a povinnosti předsedy v jeho nepřítomnosti, úzce spolupracuje s předsedou ŠP.

Tiskový mluvčí a zapisovatel – zastupuje ŠP ve styku s pedagogy i širším okolím. Poskytuje informace o ŠP veřejnosti. Vypracovává krátké zápisy ze všech jednání. Zápis musí být k dispozici nejpozději týden po skončení jednání. Zapisuje návrhy ve schválené podobě. V případě nepřítomnosti mluvčího přebírá jeho povinnosti a naopak.

WebMaster – má na starosti „nástěnku", FB skupinu a internetové stránky parlamentu https://parlament-kopce.webnode.cz/.

Zástupci pro 1. a 2. třídy – žáci ze třídy 3. A a 3. B

Koordinátorka školního parlamentu – Veronika Jakubcová

 

STANOVY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU ZŠ NA KOPCÍCH

Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. V nutném případě mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni. Na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.

Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu. Nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen se omluvit a zjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).

Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.

Povinností každého člena parlamentu je informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání na třídnických hodinách, o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.

Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.

Školní parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy. Rozhodnutí ředitele a vedení školy je povinen respektovat.

V případě, že práce školního parlamentu bude pouze formální, může ředitel školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

 

CÍLE

- sdělovat žákům připomínky vedení školy a učitelů

- sdělovat vedení školy připomínky žáků

- zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením a ostatními zaměstnanci školy

- spolupracovat s vedením školy

- předcházet negativnímu a rizikovému chování žáků

- informovat žáky o novinkách v průběhu roku

- aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy

- aktivně se zapojovat do akcí školy

- připravovat vlastní akce pro žáky

- prezentovat svoji práci na webových stránkách školy i školního parlamentu

- umět vyjádřit svůj názor a postoj

- umět komunikovat s dospělými, být příkladem ostatním

 

KOMPETENCE ŠP

- parlament může vznášet dotazy týkající se školních záležitostí

- podávat návrhy a vznášet dotazy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení

- o připomínkách týkajících se chodu školy rada neprodleně informuje vedení školy, ta je projedná a zpětně informuje radu o závěrech a možnostech řešení

- podílet se na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči

- pomáhat při akcích pořádaných školou a při zviditelnění školy na veřejnosti

 

Jmenný seznam akcí:

· Halloween ve škole

· Mikuláš pro děti z MŠ a 1. třídy

· Barevný den

· Český den proti rakovině

· Vánoční sbírka pro psí útulek

· EKO tým – třídění odpadů

· Sportovní (hravý den)???

· Tematické dny v jídelně (předjednáno s paní Zahradníčkovou – od 2. pololetí)