Home >Začít spolu a eduscrum >Začít spolu >Program Začít spolu
Začít spolu a eduscrum

Program Začít spolu

Program Začít spolu

Program Začít spolu začal pedagogy dětí předškolního a mladšího školního věku v České republice inspirovat od poloviny devadesátých let a těší se stále větší oblibě.

Velký důraz je kladen na osobnostní výchovu, snahou je respektovat každého jednotlivce, zároveň však učit žáky komunikaci a spolupráci ve dvojicích či skupinách. Učivo je integrováno do tematických celků, což zvyšuje motivaci a přispívá k trvalosti získaných poznatků a dovedností. Děti je hned na začátku využívají při praktické činnosti a poznávají smysl, což je jedním z předpokladů efektivního učení.

Posláním pedagogů je vytvořit takové rozmanité a podnětné prostředí, aby mohly děti co největší množství poznatků získat svým vlastním úsilím, aby využily jejich vnitřní motivaci, aby je výuka bavila. Hodnocení učitelů je zaměřeno na posuzování pokroků jednotlivých dětí, chyba je považována za přirozený projev a východisko k pokroku, řeší také vztahy mezi dětmi.

Děti se každé ráno scházejí v ranním kruhu, kde jsou seznámeny s programem dne, za pomoci ranní zprávy jsou motivovány k dalším činnostem. Ty se věnují českému jazyku a matematice různými moderními formami a metodami výuky. Obyčejně po velké přestávce se těžiště práce přesouvá do tzv. center aktivit. V každém centru pracuje skupina 3-5 dětí na společném i samostatném úkolu. Každé centrum – skupina plní odlišný úkol, všechny činnosti sjednocuje jedno téma. V průběhu 1 – 2 týdnů se děti postupně v jednotlivých centrech vystřídají. V podstatě jde o aplikace poznatků, které děti získají v integrované tematické výuce po ranním kruhu. Nedílnou součástí dne je hodnocení práce každé skupiny a prezentace výsledků činnosti dětí v kruhu. Na konci dne se děti opět loučí v kruhu.

Úzká spolupráce s rodiči je velmi ceněna, je důležitým předpokladem efektivního vyučování, není zúžena na pouhé sdělování obtíží, ale je účinným prostředkem rozvoje každého dítěte. Rodiče jsou považováni za prvotní partnery učitele, vítají se jakékoliv podněty, připomínky a návrhy.

Děti se učí číst tzv. GENETICKOU METODOU, která je založena na hláskování. Vychází z velkých tiskacích písmen, které většina dětí při nástupu do školy zná. Velmi rychle zvládnou techniku čtení slov, vět a čtou hned od začátku s porozuměním i nadšením.