Home >Pro budoucí prvňáčky >Zápis do 1. třídy >Zápis do první třídy pro školní rok 2022 - 2023
Pro budoucí prvňáčky

Zápis do první třídy pro školní rok 2022 - 2023

Zápis do první třídy pro školní rok 2022 - 2023 se uskuteční 8. - 9. dubna 2022.

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí. 

Pro bližší informace k průběhu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy můžete kontaktovat pracovnice Odboru školství a kultury MěÚ Třebíč nebo přímo ředitele základní školy.

JAK ONLINE ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBÍHÁ?

1.  fáze – vydávání online přihlášek (žádostí o zápis) od 1. března 2022 do 4. dubna 2022

K zápisu do základní školy je třeba dítě přihlásit. Přihlášku (žádost o zápis) je možné získat těmito způsoby

 • vyplněním online přihlášky prostřednictvím odkazu na webové stránce příslušné základní školy zde
 • vyplněním online přihlášky prostřednictvím odkazu MěÚ Třebíč na vybranou základní školu zde

Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte v souvislosti s vyzvednutím přihlášky k zápisu vybranou základní školu nebo odbor školství a kultury MěÚ Třebíč.

Na základě vyplněné online přihlášky se vygeneruje žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ, kterou je třeba vytisknout, podepsat a doručit do základní školy

 • poštou,
 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze akceptovat pouze prostý e-mail),
 • donést přímo do školy v době termínu zápisu 8. - 9. dubna 2022

2.  fáze – zápis

Zápis dětí do prvních tříd třebíčských základních škol pro šk. rok 2022/2023 se bude konat v pátek 8. dubna 2022 od 14 do 18 hodin a v sobotu 9. dubna 2022 od 8 do 11 hodin v budově  základní školy.

 • Konkrétní čas i místnost zápisu si rodiče vyberou při vyplňování online přihlášky.
 • K zápisu se dostaví zákonný zástupce i s dítětem a odpovědnému pracovníkovi základní školy předloží řádně vyplněnou přihlášku (pokud již do školy nebyla doručena), rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 

3.  fáze – přijímací řízení

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitele základní školy. O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni formou rozhodnutí do 30 dní od zápisu. 

 KRITÉRIA K PŘIJETÍ:

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2022/2023 bude přijato maximálně 60 žáků. Do prvních tříd základní školy se přijímají děti podle následujících kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádového obvodu základní školy,
 2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádového obvodu základní školy, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku),
 3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu Česká republika.

 

STANOVENÍ POŘADÍ:

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede ředitel školy za přítomnosti zástupce ředitele školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.


NEVÍTE, DO KTERÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VAŠE DÍTĚ SPÁDOVĚ PATŘÍ?

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).
V této obecně závazné vyhlášce si můžete spádovou školu vyhledat:
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 (školské obvody spádových ZŠ).


INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ ZVAŽUJÍ U SVÝCH DĚTÍ ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2022, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Písemná žádost o odklad musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel základní školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

 

Pro bližší informace k průběhu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy můžete kontaktovat pracovnice Odboru školství a kultury MěÚ Třebíč nebo přímo zástupkyni ředitele Mgr. Vladimíru Otiskovou (otiskova@zskopce.cz, tel.: +420 568 606 102).