Základní škola

Poradenské služby

Standardní poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů.

Cíle školní poradenské služby

 

- zajišťuje primární prevenci výchovných problémů a školní neúspěšnosti žáků,

- zajišťuje primární prevenci vzniku rizikového chování,

- poskytuje pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

- realizuje novou koncepci kariér. poradenství ve školství – informační a poradenskou pomoc pro vhodnou volbu vzdělávací cesty k pozdějšímu profesnímu    uplatnění žáků,

- poskytuje metodickou podporu učitelům a pedagogickým asistentům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností,

- poskytuje podporu pedagogům při preventivní práci s třídními kolektivy,

- nabízí pomoc při řešení neodkladných krizových situací žáků s návazností na příslušná odborná pracoviště (PPP, SPC, OSPOD, policie, zdravotnictví a další subjekty),

- poskytuje poradenskou podporu zákonným zástupcům žáků při řešení výchovných a vzdělávacích postupů.

 

Standardní poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů.

 

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem poradenské činnosti, jsou důvěrná, ochraňovaná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Školní poradenské služby jsou poskytovány týmem poradenských pracovníků školy:

 

Mgr. Zuzana Dreslerová - výchovný a kariérní poradce

- metodická a informační služba

- práce se žáky s výchovnými problémy

- volba povolání - poradenská činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání

 

Metodická a informační služba

 

Uskutečňuje diagnostickou činnost u žáků ze vzdělávacích, profesionálně orientačních důvodů.

Informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavech, o možnostech využití jejich odborných služeb.

Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky.

Sám se vzdělává v oblasti nových a alternativních metod výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky.

Poskytuje poradenství při řešení výchovných problémů žáků.

Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy

 

Podává návrhy na vyšetření v PPP nebo SPC na žáky s vývojovými poruchami učení a chování, na žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením.

Řeší výchovné potíže žáků s rodiči v rámci činnosti ŠPP.

Specifické oblasti

 

Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky ve smyslu volby budoucího povolání.

Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák).

 

Volba povolání

 

Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání.

Zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli.

Eviduje nabídku studia ve středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia., poskytuje informace o přijímacím řízení na SŠ

Podává pedagogické radě zprávu o žácích, kteří nedokončí povinnou školní docházku v ZŠ a mají zájem studovat odpovídající učební obor, o žácích, kteří mají změněnou pracovní schopnost. Zajišťuje pro tyto žáky přihlášky a veškeré potřebné informace.

Zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení.

Poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení.

 

Kontakt:

konzultační hodiny dle dohody na tel. 568 606 109

e-mail: dreslerova@zskopce.cz

 

Mgr. Kateřina Chládková - školní metodik prevence rizikového chování

- působí v oblasti prevence rizikového chování (závislosti, násilí, šikana, záškoláctví, apod.)

- organizuje programy primární prevence pro žáky

 - spolupracuje s třídními učiteli a s odbornými pracovišti, která působí v oblasti prevence

 - připravuje a vyhodnocuje dotazníky a ankety vztahujících se k tématům primární prevence

 - podílí se na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování

- poskytuje poradenské služby

 

Metodické a koordinační činnosti

 

Prevence záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších forem rizikového chování.

Vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.

Příprava a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků / cizinců.

Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy a dalšími odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence rizikového chování.

Participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení.

 

Informační činnosti

 

Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování.

 

Poradenské činnosti

 

Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště.

Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd.

Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Příprava a vyhodnocování dotazníků a anket vztahujících se k tématům primární prevence (drogy, šikana, kouření,…)

Diagnostika školního klimatu tříd

 

Kontakt:

konzultační hodiny dle dohody na tel. 568 606 103

e-mail: poulova@zskopce.cz