Základní škola

Poradenské služby

Standardní poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů.

Školní poradenské služby jsou poskytovány týmem poradenských pracovníků školy:

Mgr. Pavlína Sedlářová Smrčková - školní speciální pedagog 

Mgr. Kateřina Chládková - školní metodik prevence rizikového chování

Mgr. Veronika Jakubcová - výchovný a kariérní poradce


 Cíle školní poradenské služby

- zajišťuje primární prevenci výchovných problémů a školní neúspěšnosti žáků,

- zajišťuje primární prevenci vzniku rizikového chování,

- poskytuje pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

- realizuje novou koncepci kariér. poradenství ve školství – informační a poradenskou pomoc pro vhodnou volbu vzdělávací cesty k pozdějšímu profesnímu    uplatnění žáků,

- poskytuje metodickou podporu učitelům a pedagogickým asistentům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností,

- poskytuje podporu pedagogům při preventivní práci s třídními kolektivy,

- nabízí pomoc při řešení neodkladných krizových situací žáků s návazností na příslušná odborná pracoviště (PPP, SPC, OSPOD, policie, zdravotnictví a další subjekty),

- poskytuje poradenskou podporu zákonným zástupcům žáků při řešení výchovných a vzdělávacích postupů.

 

Standardní poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů.

 

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem poradenské činnosti, jsou důvěrná, ochraňovaná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.